ระบบฐานข้อมูลวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 9 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

1. ปาลิดา   นราวุฒิพร.  (2565).  การพยาบาลผู้ป่วยที่ติดเชื้อในกระแสเลือดจากการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ.  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน.   9 (2)   70-87. Download
 
2. สุภาพร   เชยชิด.  (2565).  การอ่านฉลากโภชนาการ : ความสำคัญที่ควรเริ่มต้นในเด็ก .  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน.   9 (2)   55-69. Download
 
3. สุภัสรา   อยู่สุข.  (2565).  การพัฒนาระบบการจัดการผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก.  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน.   9 (2)   19-39. Download
 
4. วราภรณ์   ชัยปลัด.  (2565).  ผลของการจัดการความรู้ของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น ในการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยทางรังสี ด้วยการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือด .  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน.   9 (2)   40-54. Download
 
5. มินตรา  รวงผึ้ง .  (2565).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตบริการสุขภาพที่ 4.  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน.   9 (2)   1-18. Download
 

ข้อมูล ณ : วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567