รายชื่อหนังสือ สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1Cooking Bible : bakeryนภัสรพี เหลืองสกุล25611
2การดัดแปรสตาร์ชทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในอาหารปริศนา สุวรรณาภรณ์25613
3การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ชลธิศ ดาราวงษ์25603
4เทคนิคการจัดการความปลอดภัยอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล25602
5เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์เสริม จันทร์ฉาย25602
6เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้วิไล รังสาดทอง25593
7การเป็นผู้ประกอบการสมคิด บางโม25594
8ภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติวิมล พันธุเวทย์25592
9ฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหารรังสินี โสธรวิทย์25593
10การพัฒนาเครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอรี่และผลของเครื่องดื่มต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2ศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25591
11ภาวะเครียดทางออกซิเดชันและโรคเบาหวานชนิดที่ 2สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย25592
12โครงการ "การพัฒนาเครื่องต้นแบบของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากน้ำมะพร้าวในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก" รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ลักษณา อินทร์กลับ25592
13คู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการนำวิศวกรรมคุณค่า : ไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมถนอมผัก พืชหรือผลไม้โดยวิธีทำให้เยือกแข็งกรมโรงงานอุตสาหกรรม.สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน25591
14หลักการประกอบอาหารอบเชย วงศ์ทอง25583
15เทคโนโลยีการแช่แข็งอาหารสงวนศรี เจริญเหรียญ25583
16เกษตรนวัตกรรม : รวบรวมผลงานนวัตกรรมทางการค้นคว้าวิจัยในวาระครบรอบ 72 ปี แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25583
17ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์25583
18การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางอุตสาหกรรมเกษตรพูนสุข ประเสริฐสรรพ์25583
19กิน หลับ ขยับตัว : เคล็ด(ไม่)ลับเปลี่ยนชีวิตแบบพลิกฝ่ามือRath, Tom25581
20เอนไซม์ทางอาหารปราณี อ่านเปรื่อง25583
21วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.คณะประมง.ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง.คณาจารย์ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง25583
22อาหาร & สุขภาพชนิดา ปโชติการ25571
23หลักการวิเคราะห์อาหารด้วยประสาทสัมผัสปราณี อ่านเปรื่อง25572
24สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่ายผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ 2556 (กรุงเทพมหานคร)อมรพันธ์ ลูกอินทร์25571
25อนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถ ใจเตี้ย25571
26การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับงานบริการอาหารวราภา มหากาญจนกุล25573
27การพัฒนาเครื่องให้ความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิกเพื่อการเก็บรักษาน้ำมะพร้าวน้ำหอมทับกฤช ขุมทรัพย์25571
28สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน"ราชบัณฑิตยสถาน25571
29สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่ายผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ 2556 (ส่วนภูมิภาค)อมรพันธ์ ลูกอินทร์25571
30อัตราความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในนักเรียน ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเกรียงไกร การชัยศรี25561
31อาหารและโภชนาการ : การป้องกันและบำบัดโรคอัญชลี ศรีจำเริญ25563
32โครงการการลดปริมาณธาตุอาหาร (Nutrient) ในแม่น้ำท่าจีนและคูคลองสาขา : รายงานฉบับสมบูรณ์ทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25561
33ความปลอดภัยของอาหารศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ25562
34LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์พริกแกงมัสมั่นกระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25561
35LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาวกระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25561
36อาหารและโภชนาการปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน25563
37บนเส้นทางการจัดการด้านอาหารเพื่อคนไทยทั้งมวลอภิญญา ตันทวีวงศ์25561
38รอบรู้เรื่องพลาสติกสถาบันพลาสติก25561
39หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
40LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายดิบกระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25561
41LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศกระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25561
42โครงการการลดปริมาณธาตุอาหาร (Nutrient) ในแม่น้ำท่าจีนและคูคลองสาขา : รายงานฉบับผู้บริหารทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25561
43เทคโนโลยีผักและผลไม้ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน25563
44คู่มืออาหารเสริมฉบับสมบูรณ์เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์25561
45สารพฤกษเคมีกาบาในผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกิร์ตจากน้ำนมข้าวกล้องงอกศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25562
46เคมีทั่วไป เล่ม 1รานี สุวรรณพฤกษ์25561
47กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำสุภาพร สุทิน25563
48LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : อุตสาหกรรมผักและผลไม้แช่แข็งกระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25561
49LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองกระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25561
50การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารคงศักดิ์ ศรีแก้ว25562
51คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวกรมโรงงานอุตสาหกรรม.สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน25561
52สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25568
53LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : อุตสาหกรรมเครื่องประกอบอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25562
54LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25561
55เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้นจิตธนา แจ่มเมฆ25563
56เทคโนโลยีเนื้อสัตว์สัญชัย จตุรสิทธา25553
57คู่มือตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาทางอาหารวีรานุช หลาง25553
58คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตปลาป่นกรมโรงงานอุตสาหกรรม.สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน25551
59เทคนิควิเคราะห์ทางเทคโนโลยีการหมักสาโรจน์ ศิริศันสนียกุล25553
60หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
61การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพสักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา25553
62คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการสุนทรี รัตนชูเอก25555
63พลาสติกย่อยสลายได้เพื่อสิ่งแวดล้อมธนาวดี ลี้จากภัย25553
64การจัดการความปลอดภัยของพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยเฉิดศักดิ์ สืบทรัพย์25551
65เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25555
66ความน่าจะเป็นและสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์25551
67มหัศจรรย์อาหารญี่ปุ่นBelleme, John25552
68เทคโนโลยีเนื้อสัมผัสของผลผลิตเกษตรและอาหารปานมนัส ศิริสมบูรณ์25553
69เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25555
70สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (กรุงเทพมหานคร) : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ 2555อมรพันธ์ ลูกอินทร์25551
71อาหารเพื่อสุขภาพ : สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกลการทำงานอัญชลี ศรีจำเริญ25555
72การออกแบบการวิจัยผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล25552
73สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (ส่วนภูมิภาค) : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ 2555อมรพันธ์ ลูกอินทร์25551
74การผลิตเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์25552
75กรอบยุทธศาสตร์ : การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ25551
76ชีวเคมีทางโภชนาการสุนีย์ สหัสโพธิ์25541
77ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.^สำนักอาหาร.25541
78แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25544
79สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (ส่วนภูมิภาค) : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ 2554อรสา จงวรกุล25541
80มหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าวณรงค์ โฉมเฉลา25543
81วิทยากระแสของอาหารจิรารัตน์ ทัตติยกุล25542
82รายงานประจำปี 2553 สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย25541
83สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (กรุงเทพมหานคร) : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ 2554อรสา จงวรกุล25541
84กรอบยุทธศาสตร์ : การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ25541
85ชีวเคมีCampbell, Mary K.25542
86เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25545
87เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25544
88เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25545
89เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์นมอรพิน ชัยประสพ25543
90เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25544
91หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
92ชีวเคมีทางโภชนาการนัยนา บุญทวียุวัฒน์25532
93รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารปริศนา สุวรรณาภรณ์25533
94ครบเครื่องเรื่องอาหาร 2 : การแปรรูปอาหารเพื่ออาชีพศิโรจน์ ผลพันธิน25531
95คู่มือ MATLAB ฉบับสมบูรณ์ปริญญา สงวนสัตย์25531
96อร่อยล้ำจำเนียรครอบครัววิทยากูล25533
97เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนิตย์ศรี แสงเดือน25532
98อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรมพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์25531
99เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25532
100ชีวเคมีดาวัลย์ ฉิมภู่25535
101รายงานประจำปี 2553 หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.^กองควบคุมอาหาร.25531
102หลักการการควบคุมคุณภาพกิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ25532
103พลาสติซิดิน-เอสสุเทพ เรืองวิเศษ25531
104วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^คณะอุตสาหกรรมเกษตร.^ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.^คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.25522
105ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในด้านการบริโภคอาหารของบุคลากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขจารุทัศน์ ตั้งกีรติชัย25521
106การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^คณะอุตสาหกรรมเกษตร.^ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์.25525
107การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาหารศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ25522
108รู้กิน รู้โรควันทนีย์ เกรียงสินยศ25522
109เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติอัจฉริยา ปราบอริพ่าย25522
110สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ 2552สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา25522
111หลักโภชนาการและหลักการอาหารบำบัดโรคศิริลักษณ์ สินธวาลัย25521
112ชีวเคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์255222
113เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25522
114หลักการปฏิบัติด้านโภชนบำบัดรุจิรา สัมมะสุต25522
115คู่มือตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาทางอาหารวีรานุช หลาง25522
116ผลการศึกษาปัญหาความปลอดภัยด้านอาหารและแนวทางการแก้ไขป้องกันสถาบันคลังสมองของชาติ.^ศูนย์ศึกษาระบบความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ.25523
117พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีภัทรภร เอี่ยมสอาด25521
118ทฤษฎีอาหาร I,II,IIIศิริลักษณ์ สินธวาลัย25521
119เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25522
120การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 3 "ภาคีร่วมใจ โภชนาการไทยมั่นคง"สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25511
121ตำราวิชาการอาหารเพื่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
122วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฎิบัติการในอุตสาหกรรมรุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต25514
123กินเพื่อสุขภาพ : คู่มือเพื่อคนรักสุขภาพมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ25511
124อาหารต้านโรคเอื้อมพร สกุลแก้ว25511
125สรุปผลการดำเนินโครงการสำรวจสถานการณ์ความพร้อมของสถานที่ผลิตขนมจีนเพื่อบังคับใช้มาตรฐาน GMP กฏหมาย ปีงบประมาณ 2551อุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ25513
126การจัดการธุรกิจขนาดย่อมอำนาจ ธีระวนิช25511
127มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.25515
128โครงการสำรวจสถานการณ์การใช้สีสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ทะเลและแปรรูปบางชนิด ปีงบประมาณ 2551อุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ25513
129รายงานการศึกษา วิเคราะห์ อุตสาหกรรมอาหาร : กลุ่มอาหารอื่นๆ ไตรมาส 2/2551สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25512
130โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเครื่องดื่มสมุนไพร ณ สถานที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานครอุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ25513
131น้ำพริก ฐานทรัพยากร วิถีชุมชนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์นิรมล ยุวนปุณย์25502
132มหัศจรรย์ผักดอย 108 เล่ม 2สุพิชชา เกิดสว่าง25501
133จุลชีววิทยาอัจฉรา เพิ่ม25501
134น้ำพริก 4 ภาคเพื่อสังคมไทยแข็งแรงวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ25503
135การจำแนกราเส้นสายที่พบในอาหารและอากาศเสาวนิตย์ ชอบบุญ25501
136แนวความคิดและนโยบายฐานทรัพยากรอาหารกฤษฏา บุญชัย25501
137ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐานในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (บางเขน)เครือวัลย์ ปาวิลัย25501
138เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดสินค้าเกษตร หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์25501
139เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดสินค้าเกษตร หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์25501
140คิดก้าวหน้าประยงค์ มโนภิญโญภิญญะ25492
141เคมีทั่วไป 1กุลยา โอตากะ25492
142ตำราจุลชีววิทยาทางอาหารสุมณฑา วัฒนสินธุ์25492
143ผักดอย 108 เล่ม 1สุพิชชา เกิดสว่าง25491
144การพัฒนาทางโภชนาการที่ไม่เท่าเทียมกัน : ความเชื่อมโยงนโยบายและกระบวนการโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนผ่านทางโภชนาการโรคอ้วนและโรคเรื้อรังอันเนื่องมาจากอาหารฮอว์ดส, โครินนา25491
145ครัวสระปทุมเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25492
146ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปอาหาร 1จุฬาภรณ์ เลิศบวรวงศ์25492
147เคมีอาหารรัชนี ตัณฑะพานิชกุล25492
148พลังมหัศจรรย์ในน้ำผักผลไม้สรจักร ศิริบริรักษ์25491
149การพัฒนาระบบเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ)สยาม อรุณศรีมรกต25491
150กระบวนการแปรรูปอาหาร 1จุฬาภรณ์ เลิศบวรวงศ์25494
151ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์254910
152การพัฒนามาตรฐานการผลิตหัวผักกาดดองโดยใช้หลักเกณฑ์ GMP : กรณีศึกษาโรงงานหัวผักกาดนายวิชาญวรงค์ศรี แสงบรรจง25493
153เภสัชโภชนา 2สรจักร ศิริบริรักษ์25491
154แนวทางการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรทัศนีย์ โชคเจริญรัตน์25481
155แนวทางการป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรอารีรัตน์ ลออปักษา25482
156อาหารบำบัดโรค : สุขภาพดีเริ่มต้นที่กินให้เป็นศัลยา คงสมบูรณ์เวช25481
157ความมั่นคงด้านอาหารในเอเชียในบริบทของเป้าหมายแห่งสหัสวรรษสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาเอเชีย25481
158ข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ : สินค้าเกษตรรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์25481
159คู่มือดูแลสุขภาพด้วยการล้างพิษHarper, Jennifer25481
160เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
161เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25489
162ข้างครัวตะวันตกพิชัย วาศนาส่ง25481
163วิทยาศาสตร์การอาหารของไขมันและน้ำมันนิธิยา รัตนาปนนท์25483
164อาหาร & สุขภาพชนิดา ปโชติการ25481
165เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
166ข้างครัว 108พิชัย วาศนาส่ง25481
167อาหารเพื่อสุขภาพอาณดี นิติธรรมยง25471
168ครบเครื่องเรื่องน้ำจิ้มดารามาศ แก้วแดง25471
169จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมสมใจ ศิริโภค25472
170เมนูอาหารเช้านานาชาติดารณี ฮันตระกูล25471
171เภสัชโภชนาสรจักร ศิริบริรักษ์25471
172เคล็ดลับในครัว 2นิตยสารแม่บ้าน25471
173นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมจิ๋วปฏิวัติโลกRatner, Mark25471
174อาหารฝรั่งดารามาศ แก้วแดง25471
175อาหารเวียดนามทวีศักดิ์ เกษปทุม25471
176การสุขาภิบาลอาหารสุมณฑา วัฒนสินธุ์25471
177รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนามาตรฐานการผลิตกุนเชียง โดยใช้หลักเกณฑ์ GMP : กรณีศึกษาโรงงานปิยะวัฒน์วรรณดี สุทธิศักดิ์25473
178เคมีพื้นฐาน เล่ม 2ประเสริฐ ศรีไพโรจน์25471
179เอนไซม์ทางอาหารปราณี อ่านเปรื่อง25472
180ผ่าพืชแปลงพันธุ์พิเชียร คุระทอง25461
181เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารวิไล รังสาดทอง25463
182โภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25463
183กินตามแม่กระทรวงสาธารณสุข25462
184วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^คณะอุตสาหกรรมเกษตร.^ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.^คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.25461
185เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25461
186ห่อหมกอมราภรณ์ วงษ์ฟัก25461
187กระบวนการแยกเชิงกลในอุตสาหกรรมสาวิตรี จันทรานุรักษ์25463
188เคล็ดลับในครัวนิตยสารแม่บ้าน25461
189ถั่วเหลือง : พืชทองของไทยอภิพรรณ พุกภักดี25463
190ขนมจีนทวีศักดิ์ เกษปทุม25461
191พลังมหัศจรรย์ในอาหารสรจักร ศิริบริรักษ์25461
192ข้าวมันสุดาพร ทิมฤกษ์25461
193GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัยสุวิมล กีรติพิบูล25463
194ข้าวต้มเครื่องรสเลิศอุบล ดีสวัสดิ์25461
195คู่มือมาตรฐานและกลวิธีในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารของสถานที่ปรุงประกอบและจำหน่ายอาหารกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^กองสุขาภิบาลอาหาร.25451
196คู่มือล้างพิษลำไส้รักษาตนเองด้วยธรรมชาติบำบัดบรรจบ ชุณหสวัสดิกุล25451
197วิธีการเขียนทางวิทยาศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25452
198เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารวิไล รังสาดทอง25451
199คู่มือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพรสุดา ดิลกพัฒนมงคล25454
200ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCPสุวิมล กีรติพิบูล25453
201การควบคุมจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารฟูจิโอะ, อิโนะอุเอะ25453
202จุลชีววิทยาทางอาหารสุมณฑา วัฒนสินธุ์25451
203ความปลอดภัยของอาหาร (การใช้ระบบ HACCP)สุมณฑา วัฒนสินธุ์25451
204เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมีภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ25451
205มาตรการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารฟูจิโอะ, อิโนะอุเอะ25453
206เหลาในบ้านเราดำรงค์ จันทร์เจ้าฉาย25451
207เคมีอาหารนิธิยา รัตนาปนนท์25454
208อาหารไทยปารวี ไพบูลย์ยิ่ง25451
209หลักการประกอบอาหารอบเชย วงศ์ทอง25441
210เคมี เล่ม 1แชง, เรย์มอนด์25443
211รายงานวิจัยเรื่องลักษณะทางกายภาพและทางชีวเคมีของเอนไซม์สร้างโซ่กิ่งของแป้งจากหัวมันสำปะหลังนพดล อรุณรุ่งสวัสดิ์25447
212สถิติอย่างง่ายไร้กังวลอัจฉรีย์ จันทลักขณา25441
213เคมีไรอัน, ลอว์รี25441
214วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เทคโนโลยีชีวภาพใกล้ตัว 2สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย25441
215ทฤษฎีจำนวนอะตอมสำเริง บุญเรืองรัตน์25441
216คู่มือการฝึกอบรมเรื่องสุขลักษณะอาหารสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ25441
217ชีววิทยาวิลเลี่ยมส์, กาเรธ25441
218กรณีศึกษาที่ 5 : พืชและบรรยากาศโคแนนต์, เจมส์ ไปรแอนต์25441
219การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25441
220ฟิสิกส์Johnson, Keith25443
221วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เทคโนโลยีชีวภาพใกล้ตัว 1สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย25441
222สารละลายดำรงค์ คงสวัสดิ์25441
223อาหารปนเปื้อนสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
224กรณีศึกษา : การศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ของปาสเตอร์และทินดาลโคแนนต์, เจมส์ ไปรแอนต์25441
225โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25441
226วัฏจักรของเซลล์และอณูชีววิทยาของการเกิดมะเร็งนวพรรณ จารุรักษ์25441
227สนุกกับเคมีParker, Steve25443
228มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพไขศรี วิสุทธิพิเนตร25441
229ตำอีสานอาหารธรรมชาติชมรมอายุรเวทอีสาน25441
230จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมสมใจ ศิริโภค25441
231ฉีกหน้าวิทยาศาสตร์ : การวิจัยที่อาจเปลี่ยนชีวิตของเราได้ถ้าไม่ถูกเหยียบไว้มิลตัน, ริชาร์ด25441
232คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป25445
233วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเกษม จันทร์แก้ว25442
234เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25444
235หลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้นนิธิยา รัตนาปนนท์25441
236ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25434
237ระบบการบริหารคุณภาพและระบบบริหารสิ่งแวดล้อม : การจัดทำมาตรฐาน ISO 9000 & ISO 14001 : Implementationธีระพันธ์ พลมณี25431
238เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25431
239การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานยา 1มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะเภสัชศาสตร์25431
240เคมี เล่ม 2Chang, Raymond25432
241อาหารชีวจิต ตำรับดร.สาทิส-ฉินโฉม อินทรกำแหงสาทิส อินทรกำแหง25431
242โภชนศาสตร์เชิงชีวเคมี วิตามิน เกลือแร่ น้ำ และใยอาหารลักษณา อินทร์กลับ25431
243สถานภาพและทิศทางอนาคตว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
244เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25431
245เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารวิไล รังสาดทอง25431
246ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์25431
247หมวดวิชาคณิตศาสตร์อร่าม คุ้มทรัพย์25432
248ICH Good clinical practice guideline ฉบับภาษาไทยกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.กองควบคุม25431
249คณิตศาสตร์เบื้องต้นพรรณี บุญสุยา25431
250คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เผด็จ สิทธิสุนทร25432
251เอนไซม์พัชรา วีระกะลัส25431
252โภชนาการดี ชีวีมีสุขสง่า ดามาพงษ์25431
253ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์25431
254รายงานยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
255วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 2020 : สถานภาพและยุทธศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
256เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐาน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25438
257วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตสุนันท์ บุราณรมย์25423
258ชีวเคมีทางการแพทย์ธาดา สืบหลินวงศ์25423
259อาหารเพื่อสุขภาพ & อาหารตามสมัยอุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ25422
260ชีวเคมีทางการแพทย์ธาดา สืบหลินวงศ์25423
261เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส IIเลิศ สิทธิโกศล25421
262ปฏิบัติการเคมีคุณภาพวิเคราะห์สุรางค์ อนุกูล25422
263ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล254210
264รวมโจทย์เคมีอินทรีย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์25422
265ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล254210
266คู่มือการวางแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม : แนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวความคิด กลยุทธ์และการดำเนินการตามแผนสำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น.^ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น.25421
267การปฏิบัติตัวทั่วไปหลักการและวิธีการควบคุมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะเริ่มต้นและระยะปานกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25421
268วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเติมศักดิ์ เศรษฐวัชราวนิช25423
269โปรตีนที่พบใน Body fluid : การประยุกต์ทางการแพทย์วารุณี เกียรติดุริยกุล25421
270หลักคณิตศาสตร์กรรณิกา กวักเพฑูรย์25421
271ชีวเคมีรัชฎา แก่นสาร์25422
272คณิตศาสตร์พื้นฐานมงคล ทองสงคราม25421
273ชีวเคมีรัชฎา แก่นสาร์25422
274เอกสารประกอบการสอน MTH 100 คณิตศาสตร์เสริมพื้นฐานกรรณิกาณ์ หิรัญกสิ25422
275พันธุศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25421
276อาหารธรรมชาติ อาหารสมุนไพรพรรณี ลิ้มสวัสดิ์25421
277ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25425
278การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารไทยเอมอมร คำนุช25421
279กระบวนการผู้บริโภค ทำเนียบองค์กรผู้บริโภคในประเทศไทยและต่างประเทศทัศนีย์ แน่นอุดร25421
280จุลชีววิทยาการหมักวิตามินและสารสีบุษบา ยงสมิทธ์25421
281ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1สมพงษ์ ใจดี25422
282สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 2540-41สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์25424
283โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25421
284พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์เรไร ตั้งสาโรช25421
285GMOs : ชีวิตวิปริตพันธุ์สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์25421
286โภชนาการสำหรับครอบครัวและผู้ป่วยเสาวนีย์ จักรพิทักษ์25421
287ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมประชา อินทร์แก้ว25423
288ชีววิทยากฤษณ์ มงคลปัญญา25425
289เภสัชโภชนา 3สรจักร ศิริบริรักษ์25422
290คณิตศาสตร์ 2อร่าม คุ้มทรัพย์25421
291พิษภัยในอาหารจักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ25421
292การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25422
293คู่มือปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25411
294ตำราปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี25412
295ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25412
296วิสัยทัศน์ประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม โทรคมนาคม พลังงาน และทรัพยากรมนุษย์สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย25411
297ฟิสิกส์ทั่วไป : สำหรับนักศึกษาวิชาชีพทุกสาขาและนักศึกษาชวลิต คัยนันทน์25415
298ฟู้ดส์นิวส์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์25411
299เศรษฐศาสตร์ตลาดอนาคตสินค้าเกษตรมาฆะสิริ เชาวกุล25411
300เคมีทั่วไป 2สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์25414
301ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 3สมพงษ์ ใจดี25412
302สถิติเพื่อนักบริหารชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ25411
303หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา25413
304โภชนาการเพื่อสุขภาพพรพรรณ รพี25416
305ป่าชายเลน นิเวศวิทยาและการจัดการสนิท อักษรแก้ว25411
306เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส Iเลิศ สิทธิโกศล25411
307โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล เล่ม 1วีนัส ลีฬหกุล25416
308หลักโภชนาการปัจจุบันเสาวนีย์ จักรพิทักษ์25414
309เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัยชูศรี วงศ์รัตนะ25411
310คู่มือปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25411
311ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2สมพงษ์ ใจดี25412
312ชีวเคมีของกรดนิวคลีอิคพรงาม ลิ้มตระกูล25413
313เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25412
314เอกสารการสอนชุดวิชาตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทย หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25411
315เกร็ดความรู้ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ : เพื่อสาระรอบรู้ควบคู่ทักษะทางภาษานิพนธ์ กาบสลับพล25412
316เคมีอินทรีย์เกษร พะลัง25414
317โภชนาหารบำบัดโรคข้อ : ความรู้ป้องกันรักษาปวดข้อแผนใหม่อายุธ อิงนิรชร25411
318ตำราปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี25412
319ฟู้ดส์นิวส์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์25411
320เอกสารการสอนชุดวิชาตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทย หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25411
321สถิติเชิงคณิตศาสตร์จารุมา อัชกุล25411
322การตรวจและการวัดรังสีธวัช ชิตตระการ25411
323อาหารพื้นบ้าน 4 ภาคเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ25401
324อสมการกระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25401
325ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เคมีพื้นฐานRosenberg, Jerome L.25402
326คณิตศาสตร์พื้นฐานเลิศ สิทธิโกศล25403
327มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทวี หอมชง25405
328สถิติมัลลิกา บุนนาค25402
329ชีววิทยา เล่ม 1เชาวน์ ชิโนรักษ์25403
330ฟู้ดส์นิวส์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์25401
331ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานด้านอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยโภชนาการ25401
332ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25401
333โปรตีนที่พบใน Body fluidวารุณี เกียรติดุริยกุล25401
334ไวรัสวิทยาพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ25401
335เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25402
336สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25402
337การศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อมรวีวรรณ ชินะตระกูล25403
338เอกสารประกอบการสอนวิชา BIC 101 ชีวเคมีประนอม ปัญจพัฒนศิริ25406
339แบคทีเรียพื้นฐานสุวณี สุภเวชย์25405
340พันธุศาสตร์ของเซลล์อมรา คัมภิรานนท์25405
341คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารสุมาลี เหลืองสกุล25405
342ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25402
343วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันปิยวรรณ แสงสว่าง25403
344สูตรอาหารนานาชาติบริษัทซัคเซส มีเดีย จำกัด25391
345คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เผด็จ สิทธิสุนทร25392
346แบคทีเรียกรัมลบรูปแท่งรจพร วัชโรทยางกูร253910
347โภชนศาสตร์ชุมชน : ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วปราณีต ผ่องแผ้ว25391
348ข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยคณะทำงานจัดทำข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย25391
349มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมวิชัย เทียนน้อย25392
350อินทรีย์เคมี IIโสภณ เริงสำราญ25392
351คณิตศาสตร์ทั่วไปวิรุฬ บุญสมบัติ25392
352เคมีอินทรีย์เบื้องต้นเกษร พะลัง25392
353อาหารการกินของไทย 4 ภาค : ภาคใต้ยุพยงษ์ สุทธิธรรม25391
354เคมีอินทรีย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์25393
355สิ่งแวดล้อมศึกษา : การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวินัย วีระวัฒนานนท์25395
356พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25395
357สถิติและความน่าจะเป็นทวีรัตนา ศิวดุลย์25393
358ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ สถิติและความน่าจะเป็นสปีเจล, เมอร์เรย์ อาร์.25391
359อาหารการกินของไทย 4 ภาค : ภาคกลางยุพยงษ์ สุทธิธรรม25391
360เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25392
361หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา25391
362พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25395
363สถิติเพื่อการวิจัยคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปประคอง กรรณสูต25392
364อาหารการกินของไทย 4 ภาค : ภาคเหนือยุพยงษ์ สุทธิธรรม25391
365เคมีควอนตัมเบื้องต้นปริญญา อรุณวิสุทธิ์25392
366สเปกโตรสโคปีทางเคมีอนินทรีย์วิจิตร รัตนพานี25385
367อาหารโภชนาการและสารเป็นพิษวรนันท์ ศุภพิพัฒน์25382
368ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 9-12มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
369พันธุศาสตร์โมเลกุลอำนวย จรด้วง25382
370เทคนิคทางเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25385
371คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25385
372ทฤษฎีอาหารเข็มทอง นิ่มจินดา25383
373เคมีอนินทรีย์ 1นิตยา แซ่ซิ้ม25383
374ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 5-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
375แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 9-12มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
376เทคโนโลยีไลโปโซมอรัญญา มโนสร้อย25385
377ชีวิตกับสภาพแวดล้อมมุกดา สุขสมาน25383
378พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25381
379แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 5-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
380เรขาคณิตโพรเจคทีฟสมภพ ไกรโรจนานันท์25385
381เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐาน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25382
382ชีวเคมีเบื้องต้น (เคมีชีวิต)ประดิษฐ์ มีสุข25385
383กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูงเดช พุทธเจริญทอง25385
384ชีวเคมี เล่ม 1 โมเลกุลชีวภาพดาวัลย์ ฉิมภู่25385
385แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
386ชีวเคมีเบื้องต้น (เคมีชีวิต)ประดิษฐ์ มีสุข25385
387อาหารโภชนาการและสารเป็นพิษวรนันท์ ศุภพิพัฒน์25382
388ก๋วยเตี๋ยวป้ามา25381
389แมสสเปกโตรเมตรีสมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25375
390แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 13-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
391หลักนิเวศวิทยาจิรากรณ์ คชเสนี25372
392โภชนาการสำหรับนักกีฬา : คู่มือผู้ฝึกสอนกีฬาเทพวาณี หอมสนิท25372
393พิษวิทยา : หลักการเบื้องต้นประยุกต์อาหารและโภชนาการแก้ว กังสดาลอำไพ25371
394การผลิตและกระจายเกลือธรรมชาติลือชา วนรัตน์25371
395สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์วีนัส พีชวณิชย์25375
396ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
397มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสมัย อาภาภิรม25376
398ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ที่มีอนาคตบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย25371
399เทคโนโลยีชีวภาพและวัสดุศาสตร์ : เคมีสำหรับอนาคตกู๊ด, แมรี แอล.25371
400ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 13-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
401ความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยา เล่ม 1วราพร ศรีสุพรรณ25373
402ชีวเคมีอาภัสสรา ชมิดท์25374
403สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตสโรช รัตนากร25372
404โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25372
405โภชนศาสตร์เบื้องต้นนิธิยา รัตนาปนนท์25371
406เทอร์โมไดนามิกส์เคมีปริญญา อรุณวิสุทธิ์25372
407ชีวเคมีอาภัสสรา ชมิดท์25374
408วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 2 : แบบฝึกหัดสรสรรค ตันติพัฒน์25362
409ไลโปโปรตีนและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งพรทิพย์ โล่ห์เลขา25363
410แนวคิดและเทคนิคการให้คำปรึกษาทางโภชนาการในงานสาธารณสุขสมชาย ดุรงค์เดช25361
411จุลชีววิทยาสำหรับพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์บัญญัติ สุขศรีงาม25361
412คณิตศาสตร์พื้นฐานมงคล ทองสงคราม25361
413ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สุภาพ บุณยะรัตเวช25364
414วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 1 : แบบฝึกหัดสรสรรค ตันติพัฒน์25362
415เอกสารประกอบการสอนชีววิทยาวิทยาลัยคริสเตียน25365
416มาตรฐานโครงสร้างของการพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานประกอบการคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพ สภาการพยาบาล25361
417เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25362
418เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่ยวที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25362
419วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 2สรสรรค ตันติพัฒน์25362
420เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่ยวที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25362
421อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพอารี วัลยะเสวี25362
422วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 1สรสรรค ตันติพัฒน์25362
423ชีววิทยาทั่วไป 1เพ็ญแสง ปุตตะ25361
424ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ แคลคูลัสวัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ25361
425ไลโปโปรตีนและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งพรทิพย์ โล่ห์เลขา25363
426เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25362
427เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25352
428เอนไซม์ทางอาหาร ตอนที่ 1ปราณี อ่านเปรื่อง25351
429เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25352
430พันธุศาสตร์ของเซลล์อมรา คัมภิรานนท์25351
431เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25352
432เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25352
433วิทยาศาสตร์ทั่วไปสมรวดี ฟักผลงาม25351
434การสัมมนาเรื่องการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและแนวโน้มในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25353
435ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์วีนัส พีชวณิชย์25352
436เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง โภชนาการกับวิถีชีวิตใหม่ของคนไทยมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสาธารณสุขศาสตร์.ภาควิชาโภชนวิทยา25352
437เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25352
438วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารศิวาพร ศิวเวชช25352
439เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25351
440เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25351
441เอนไซม์ทางอาหาร ตอนที่ 1ปราณี อ่านเปรื่อง25351
442เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25352
443ก้าวไปกับโภชนาการเพื่อสุขภาพสาคร ธนมิตต์25341
444โภชนศาสตร์ค้วน ขาวหนู25343
445วิชาชีววิทยาและพันธุศาสตร์เรื่อง Reprodutionทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์25345
446การผลิตและกระจายเกลือเสริมไอโอดีนในระดับชุมชนและอุตสาหกรรมครัวเรือนลือชา วนรัตน์25341
447การสัมมนาเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : กลยุทธ์การดำเนินงานในแผนฯ 7 ให้ครบวงจรสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย25341
448เคมีอินทรีย์พื้นฐานพงษ์ทิพย์ โกเมศโสภา25341
449จุลชีววิทยาทั่วไปบัญญัติ สุขศรีงาม25341
450ครัวมาตรฐานศรีธวัช จาติเกตุ25341
451ก้าวไปกับโภชนาการเพื่อสุขภาพสาคร ธนมิตต์25341
452คู่มือปฏิบัติการวิชาชีววิทยาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า25345
453โภชนศาสตร์ค้วน ขาวหนู25343
454แคลคูลัส 1 : เทคนิคการหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตประเสริฐ พุทธให้25341
455เคมีอาหารกุลยา จันทร์อรุณ25331
456เคมีอาหารกุลยา จันทร์อรุณ25331
457พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25337
458วิกฤตสิ่งแวดล้อมทางตันแห่งการพัฒนาวินัย วีระวัฒนานนท์25331
459หลักสเทริโอเคมีของสารอินทรีย์ อำนาจ ตันติวนิช25335
460พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยสำนักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์25331
461กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาวินัย วีระวัฒนานนท์25321
462โภชนาการปาหนัน บุญหลง25321
463หลักโภชนาการปัจจุบันเสาวนีย์ จักรพิทักษ์25323
464เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25322
465จุลชีววิทยาบัญญัติ สุขศรีงาม25322
466หลักโภชนาการปัจจุบันเสาวนีย์ จักรพิทักษ์25323
467โภชนศาสตร์คลีนิคดุษณี สุทธปรียาศรี25322
468โภชนาการปาหนัน บุญหลง25321
469กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาวินัย วีระวัฒนานนท์25321
470ชีวเคมีเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25311
471โภชนาการเชิงชีวเคมีสรรเสริญ ทรัพยโตษก25311
472อาหารที่เป็นยาโภชนาบำบัดไฉ้ จิ่ง เฟิง25312
473เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
474ชีวเคมีเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25311
475โภชนาการเชิงชีวเคมีสรรเสริญ ทรัพยโตษก25311
476หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1กฤษณา ชุติมา25312
477ความน่าจะเป็นและสถิติชะเอม สายทอง25313
478เคมีสำหรับนักศึกษาพยาบาลคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25312
479เอกสารการสอนรายวิชาอาหารและโภชนาการพื้นฐาน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25313
480ชีวเคมีเรื่องกรดนิวคลีอิกบุญยืน สาริกะภูติ25312
481เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25311
482กินเพื่อสุขภาพช่ออารีย์25311
483กินเพื่อสุขภาพช่ออารีย์25311
484ฟิสิกส์แผนใหม่ธำรง เมธาศิริ25312
485สุขวิทยาอาหารพูนสวัสดิ์ อภิสิทธิ์25311
486คู่มือปฏิบัติการวิชาชีววิทยาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์25301
487เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25306
488โภชนาการก้าวหน้าประไพศรี ศิริจักรวาล25301
489ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทยในส่วนที่กินได้ 100 กรัมกองโภชนาการ^กรมอนามัย25301
490แคลคูลัส 1สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี25302
491หลักเคมี 1 : ทฤษฏี โครงสร้าง ปฏิกิริยาชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์25304
492เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25306
493คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ25302
494โภชนบำบัดวลัย อินทรัมพรรย์25301
495ชีววิทยาทบวงมหาวิทยาลัย25305
496เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
497เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25303
498เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
499ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25301
500โภชนาการสำหรับครอบครัวเสาวนีย์ จักรพิทักษ์25301
501เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
502เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตและการใช้อาหาร หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
503เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
504แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล 2ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา25301
505เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
506เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
507เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
508ความน่าจะเป็นและสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาคณิตศาสตร์25302
509เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
510วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับชาวบ้านคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25301
511ชีวเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25302
512เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
513เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
514เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
515ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนกล25304
516ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 2ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25302
517โภชนาการก้าวหน้าประไพศรี ศิริจักรวาล25301
518เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม หน่วยที่ 5-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
519เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
520เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
521เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25291
522ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25291
523เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
524เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
525ฟิสิกส์กับชีวิตก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25291
526สถิติเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25292
527โภชนศาสตร์ประยุกต์สมใจ วิชัยดิษฐ25291
528แบบฝึกหัดเวชพันธุศาสตร์และมนุษย์พันธุ์ศาสตร์วิจารณ์ พานิช25292
529โภชนศาสตร์ประยุกต์สมใจ วิชัยดิษฐ25291
530เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
531สุขภาพผู้บริโภคสมฤทธิ์ อินทราทิพย์25291
532เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 6-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
533เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
534เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
535โภชนพิษวิทยาแก้ว กังสดาลอำไพ25291
536วัตถุเจือปน อาหารศิวาพร ศิวเวชช25292
537อาหาร-เครื่องดื่มระดับโรงแรมและภัตตาคารวีณา เยาว์วิวัฒน์25291
538เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
539ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25291
540หลักสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.ภาควิชาสถิติ25292
541ตำราโภชนาการสาธารณสุขอุทัย พิศัลยบุตร25282
542ชีววิทยาปรีชา สุวรรณพินิจ25282
543ชีวเคมีพื้นฐาน 1สุรีย์ ฟูตระกูล25283
544อนินทรีย์เคมีวชิระ ชาวหา25281
545เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25281
546ชีววิทยา 3เชาว์ ชิโนรักษ์25282
547เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25282
548ชีววิทยาเบื้องต้นนันทพร จารุพันธุ์25282
549ชีวเคมีพื้นฐาน 1สุรีย์ ฟูตระกูล25283
550ชีววิทยาเบื้องต้นนันทพร จารุพันธุ์25282
551เคมี เล่ม 2ทบวงมหาวิทยาลัย25282
552ชีววิทยา 2เชาว์ ชิโนรักษ์25282
553วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตอนที่ 1เจือจันทน์ จันทสุพรรณ25282
554อาหารและมะเร็งไมตรี สุทธจิตต์25272
555เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25271
556หลักสถิติทรงศิริ แต้สมบัติ25272
557โภชนาการและภาวะสังคมปัญหาโภชนาการในประเทศไทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25271
558ชีววิทยาทบวงมหาวิทยาลัย25273
559เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25271
560โภชนาการและภาวะสังคมปัญหาโภชนาการในประเทศไทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25271
561คู่มือปฏิบัติการทดลองวิชาสุข. 311 : จุลชีววิทยาและปาราสิตวิทยาเบื้องต้นจุฑามาศ เทพชัยศรี25271
562สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25271
563ชีววิทยาเบื้องต้นของเซลล์บัญญัติ สุขศรีงาม25262
564วัตถุกันเสียในอาหารโครงการตำราวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม25262
565ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25262
566หลักโภชนวิทยาชูเกียรติ มณีธร25262
567อาหารหลักและการกำหนดรายการอาหารสุวิมล ตัณฑศุภศิริ25266
568เคมี เล่ม 1ทบวงมหาวิทยาลัย25261
569เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25261
570เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25261
571หลักโภชนวิทยาชูเกียรติ มณีธร25262
572เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25251
573เคมีทั่วไปแพทอง สุวรรณรัฐ25251
574หลักเคมีทั่วไปกฤษณา ชุติมา25251
575สถิติเบื้องต้นอนันต์ ศรีโสภา25253
576เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25251
577ชีวเคมีคลินิคสุพิศ จินดาวณิค25244
578ชีวเคมีคลินิคสุพิศ จินดาวณิค25244
579คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ25241
580เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25232
581ชีววิทยาทั่วไปสาคร ตรีนันทวัน25231
582จุลชีววิทยา เล่ม 2บัญญัติ สุขศรีงาม25221
583หลักการปฏิบัติการด้านโภชนบำบัดรัศมี คันธเสวี25226
584ปฏิบัติการและหลักเบื้องต้นในวิชาชีวเคมีกฤษณา รุ่งเรืองศักดิ์25212
585ฟิสิกส์ ม.4-5-6ช่วง ทมทิตชงค์25211
586หลักเคมีทั่วไปกฤษณา ชุติมา25191
587โภชนบำบัดรัศมี คันธเสวี25161
588ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล25161
589ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล25161
590ตำราโภชนาการคอร์ท, อี.ซี.25131
591ตำราโภชนาการคอร์ท, อี.ซี.25131
         รวม   1230  เล่ม