รายชื่อหนังสือ สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1สิบปีสถาบันวิจัยโภชนาการสถาบันวิจัยโภชนาการมปป.1
2เทคนิคการจัดการความปลอดภัยอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล25602
3ฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหารรังสินี โสธรวิทย์25593
4การพัฒนาเครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอรี่และผลของเครื่องดื่มต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2ศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25591
5โครงการ "การพัฒนาเครื่องต้นแบบของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากน้ำมะพร้าวในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก" รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ลักษณา อินทร์กลับ25592
6คู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการนำวิศวกรรมคุณค่า : ไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมถนอมผัก พืชหรือผลไม้โดยวิธีทำให้เยือกแข็งกรมโรงงานอุตสาหกรรม.สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน25591
7เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้วิไล รังสาดทอง25593
8เกษตรนวัตกรรม : รวบรวมผลงานนวัตกรรมทางการค้นคว้าวิจัยในวาระครบรอบ 72 ปี แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25583
9เทคโนโลยีการแช่แข็งอาหารสงวนศรี เจริญเหรียญ25583
10การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางอุตสาหกรรมเกษตรพูนสุข ประเสริฐสรรพ์25583
11กิน หลับ ขยับตัว : เคล็ด(ไม่)ลับเปลี่ยนชีวิตแบบพลิกฝ่ามือRath, Tom25581
12เอนไซม์ทางอาหารปราณี อ่านเปรื่อง25583
13วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.คณะประมง.ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง.คณาจารย์ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง25583
14หลักการประกอบอาหารอบเชย วงศ์ทอง25583
15อาหาร & สุขภาพชนิดา ปโชติการ25571
16หลักการวิเคราะห์อาหารด้วยประสาทสัมผัสปราณี อ่านเปรื่อง25572
17สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่ายผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ 2556 (กรุงเทพมหานคร)อมรพันธ์ ลูกอินทร์25571
18อนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถ ใจเตี้ย25571
19การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับงานบริการอาหารวราภา มหากาญจนกุล25573
20การพัฒนาเครื่องให้ความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิกเพื่อการเก็บรักษาน้ำมะพร้าวน้ำหอมทับกฤช ขุมทรัพย์25571
21สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน"ราชบัณฑิตยสถาน25571
22สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่ายผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ 2556 (ส่วนภูมิภาค)อมรพันธ์ ลูกอินทร์25571
23อาหารและโภชนาการปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน25563
24บนเส้นทางการจัดการด้านอาหารเพื่อคนไทยทั้งมวลอภิญญา ตันทวีวงศ์25561
25สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25568
26LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายดิบกระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25561
27LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศกระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25561
28เทคโนโลยีผักและผลไม้ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน25563
29สารพฤกษเคมีกาบาในผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกิร์ตจากน้ำนมข้าวกล้องงอกศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25562
30โครงการการลดปริมาณธาตุอาหาร (Nutrient) ในแม่น้ำท่าจีนและคูคลองสาขา : รายงานฉบับสมบูรณ์ทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25561
31LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : อุตสาหกรรมผักและผลไม้แช่แข็งกระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25561
32กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำสุภาพร สุทิน25563
33LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองกระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25561
34การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารคงศักดิ์ ศรีแก้ว25562
35รอบรู้เรื่องพลาสติกสถาบันพลาสติก25561
36คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวกรมโรงงานอุตสาหกรรม.สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน25561
37LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : อุตสาหกรรมเครื่องประกอบอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25562
38หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
39LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25561
40เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้นจิตธนา แจ่มเมฆ25563
41อาหารและโภชนาการ : การป้องกันและบำบัดโรคอัญชลี ศรีจำเริญ25563
42อัตราความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในนักเรียน ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเกรียงไกร การชัยศรี25561
43โครงการการลดปริมาณธาตุอาหาร (Nutrient) ในแม่น้ำท่าจีนและคูคลองสาขา : รายงานฉบับผู้บริหารทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25561
44ความปลอดภัยของอาหารศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ25562
45LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์พริกแกงมัสมั่นกระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25561
46คู่มืออาหารเสริมฉบับสมบูรณ์เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์25561
47เคมีทั่วไป เล่ม 1รานี สุวรรณพฤกษ์25561
48LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาวกระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25561
49คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตปลาป่นกรมโรงงานอุตสาหกรรม.สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน25551
50เทคนิควิเคราะห์ทางเทคโนโลยีการหมักสาโรจน์ ศิริศันสนียกุล25553
51สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (กรุงเทพมหานคร) : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ 2555อมรพันธ์ ลูกอินทร์25551
52เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25555
53หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
54การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพสักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา25553
55อาหารเพื่อสุขภาพ : สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกลการทำงานอัญชลี ศรีจำเริญ25555
56การจัดการความปลอดภัยของพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยเฉิดศักดิ์ สืบทรัพย์25551
57สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (ส่วนภูมิภาค) : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ 2555อมรพันธ์ ลูกอินทร์25551
58เทคโนโลยีเนื้อสัตว์สัญชัย จตุรสิทธา25553
59คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการสุนทรี รัตนชูเอก25555
60การออกแบบการวิจัยผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล25552
61พลาสติกย่อยสลายได้เพื่อสิ่งแวดล้อมธนาวดี ลี้จากภัย25553
62การผลิตเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์25552
63กรอบยุทธศาสตร์ : การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ25551
64เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25555
65มหัศจรรย์อาหารญี่ปุ่นBelleme, John25552
66ความน่าจะเป็นและสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์25551
67คู่มือตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาทางอาหารวีรานุช หลาง25553
68เทคโนโลยีเนื้อสัมผัสของผลผลิตเกษตรและอาหารปานมนัส ศิริสมบูรณ์25553
69เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25544
70วิทยากระแสของอาหารจิรารัตน์ ทัตติยกุล25542
71ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.^สำนักอาหาร.25541
72เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์นมอรพิน ชัยประสพ25543
73สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (ส่วนภูมิภาค) : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ 2554อรสา จงวรกุล25541
74แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25544
75กรอบยุทธศาสตร์ : การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ25541
76สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (กรุงเทพมหานคร) : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ 2554อรสา จงวรกุล25541
77รายงานประจำปี 2553 สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย25541
78เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25545
79เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25544
80หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
81ชีวเคมีทางโภชนาการสุนีย์ สหัสโพธิ์25541
82ชีวเคมีCampbell, Mary K.25542
83เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25545
84มหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าวณรงค์ โฉมเฉลา25543
85หลักการการควบคุมคุณภาพกิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ25532
86รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารปริศนา สุวรรณาภรณ์25533
87เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนิตย์ศรี แสงเดือน25532
88พลาสติซิดิน-เอสสุเทพ เรืองวิเศษ25531
89ชีวเคมีทางโภชนาการนัยนา บุญทวียุวัฒน์25532
90อร่อยล้ำจำเนียรครอบครัววิทยากูล25533
91ครบเครื่องเรื่องอาหาร 2 : การแปรรูปอาหารเพื่ออาชีพศิโรจน์ ผลพันธิน25531
92คู่มือ MATLAB ฉบับสมบูรณ์ปริญญา สงวนสัตย์25531
93อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรมพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์25531
94เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25532
95ชีวเคมีดาวัลย์ ฉิมภู่25535
96รายงานประจำปี 2553 หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.^กองควบคุมอาหาร.25531
97คู่มือตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาทางอาหารวีรานุช หลาง25522
98ผลการศึกษาปัญหาความปลอดภัยด้านอาหารและแนวทางการแก้ไขป้องกันสถาบันคลังสมองของชาติ.^ศูนย์ศึกษาระบบความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ.25523
99การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาหารศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ25522
100เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25522
101เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติอัจฉริยา ปราบอริพ่าย25522
102พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีภัทรภร เอี่ยมสอาด25521
103สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ 2552สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา25522
104วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^คณะอุตสาหกรรมเกษตร.^ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.^คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.25522
105ทฤษฎีอาหาร I,II,IIIศิริลักษณ์ สินธวาลัย25521
106ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในด้านการบริโภคอาหารของบุคลากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขจารุทัศน์ ตั้งกีรติชัย25521
107หลักการปฏิบัติด้านโภชนบำบัดรุจิรา สัมมะสุต25522
108หลักโภชนาการและหลักการอาหารบำบัดโรคศิริลักษณ์ สินธวาลัย25521
109การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^คณะอุตสาหกรรมเกษตร.^ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์.25525
110รู้กิน รู้โรควันทนีย์ เกรียงสินยศ25522
111ชีวเคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์255222
112เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25522
113วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฎิบัติการในอุตสาหกรรมรุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต25514
114การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 3 "ภาคีร่วมใจ โภชนาการไทยมั่นคง"สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25511
115ตำราวิชาการอาหารเพื่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
116สรุปผลการดำเนินโครงการสำรวจสถานการณ์ความพร้อมของสถานที่ผลิตขนมจีนเพื่อบังคับใช้มาตรฐาน GMP กฏหมาย ปีงบประมาณ 2551อุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ25513
117การจัดการธุรกิจขนาดย่อมอำนาจ ธีระวนิช25511
118โครงการสำรวจสถานการณ์การใช้สีสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ทะเลและแปรรูปบางชนิด ปีงบประมาณ 2551อุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ25513
119กินเพื่อสุขภาพ : คู่มือเพื่อคนรักสุขภาพมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ25511
120อาหารต้านโรคเอื้อมพร สกุลแก้ว25511
121โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเครื่องดื่มสมุนไพร ณ สถานที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานครอุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ25513
122มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.25515
123รายงานการศึกษา วิเคราะห์ อุตสาหกรรมอาหาร : กลุ่มอาหารอื่นๆ ไตรมาส 2/2551สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25512
124ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐานในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (บางเขน)เครือวัลย์ ปาวิลัย25501
125น้ำพริก ฐานทรัพยากร วิถีชุมชนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์นิรมล ยุวนปุณย์25502
126มหัศจรรย์ผักดอย 108 เล่ม 2สุพิชชา เกิดสว่าง25501
127น้ำพริก 4 ภาคเพื่อสังคมไทยแข็งแรงวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ25503
128เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดสินค้าเกษตร หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์25501
129จุลชีววิทยาอัจฉรา เพิ่ม25501
130แนวความคิดและนโยบายฐานทรัพยากรอาหารกฤษฏา บุญชัย25501
131เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดสินค้าเกษตร หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์25501
132การจำแนกราเส้นสายที่พบในอาหารและอากาศเสาวนิตย์ ชอบบุญ25501
133กระบวนการแปรรูปอาหาร 1จุฬาภรณ์ เลิศบวรวงศ์25494
134การพัฒนามาตรฐานการผลิตหัวผักกาดดองโดยใช้หลักเกณฑ์ GMP : กรณีศึกษาโรงงานหัวผักกาดนายวิชาญวรงค์ศรี แสงบรรจง25493
135พลังมหัศจรรย์ในน้ำผักผลไม้สรจักร ศิริบริรักษ์25491
136การพัฒนาระบบเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ)สยาม อรุณศรีมรกต25491
137ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์254910
138เภสัชโภชนา 2สรจักร ศิริบริรักษ์25491
139คิดก้าวหน้าประยงค์ มโนภิญโญภิญญะ25492
140เคมีทั่วไป 1กุลยา โอตากะ25492
141ตำราจุลชีววิทยาทางอาหารสุมณฑา วัฒนสินธุ์25492
142ผักดอย 108 เล่ม 1สุพิชชา เกิดสว่าง25491
143การพัฒนาทางโภชนาการที่ไม่เท่าเทียมกัน : ความเชื่อมโยงนโยบายและกระบวนการโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนผ่านทางโภชนาการโรคอ้วนและโรคเรื้อรังอันเนื่องมาจากอาหารฮอว์ดส, โครินนา25491
144ครัวสระปทุมเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25492
145ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปอาหาร 1จุฬาภรณ์ เลิศบวรวงศ์25492
146เคมีอาหารรัชนี ตัณฑะพานิชกุล25492
147อาหารบำบัดโรค : สุขภาพดีเริ่มต้นที่กินให้เป็นศัลยา คงสมบูรณ์เวช25481
148เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25489
149ข้างครัว 108พิชัย วาศนาส่ง25481
150เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
151ความมั่นคงด้านอาหารในเอเชียในบริบทของเป้าหมายแห่งสหัสวรรษสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาเอเชีย25481
152ข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ : สินค้าเกษตรรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์25481
153เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
154วิทยาศาสตร์การอาหารของไขมันและน้ำมันนิธิยา รัตนาปนนท์25483
155ข้างครัวตะวันตกพิชัย วาศนาส่ง25481
156แนวทางการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรทัศนีย์ โชคเจริญรัตน์25481
157คู่มือดูแลสุขภาพด้วยการล้างพิษHarper, Jennifer25481
158อาหาร & สุขภาพชนิดา ปโชติการ25481
159แนวทางการป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรอารีรัตน์ ลออปักษา25482
160เคมีพื้นฐาน เล่ม 2ประเสริฐ ศรีไพโรจน์25471
161ครบเครื่องเรื่องน้ำจิ้มดารามาศ แก้วแดง25471
162จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมสมใจ ศิริโภค25472
163เมนูอาหารเช้านานาชาติดารณี ฮันตระกูล25471
164เคล็ดลับในครัว 2นิตยสารแม่บ้าน25471
165อาหารฝรั่งดารามาศ แก้วแดง25471
166การสุขาภิบาลอาหารสุมณฑา วัฒนสินธุ์25471
167เภสัชโภชนาสรจักร ศิริบริรักษ์25471
168นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมจิ๋วปฏิวัติโลกRatner, Mark@25471
169อาหารเวียดนามทวีศักดิ์ เกษปทุม25471
170เอนไซม์ทางอาหารปราณี อ่านเปรื่อง25472
171รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนามาตรฐานการผลิตกุนเชียง โดยใช้หลักเกณฑ์ GMP : กรณีศึกษาโรงงานปิยะวัฒน์วรรณดี สุทธิศักดิ์25473
172อาหารเพื่อสุขภาพอาณดี นิติธรรมยง25471
173พลังมหัศจรรย์ในอาหารสรจักร ศิริบริรักษ์25461
174เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารวิไล รังสาดทอง25463
175เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25461
176กระบวนการแยกเชิงกลในอุตสาหกรรมสาวิตรี จันทรานุรักษ์25463
177ผ่าพืชแปลงพันธุ์พิเชียร คุระทอง25461
178ถั่วเหลือง : พืชทองของไทยอภิพรรณ พุกภักดี25463
179GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัยสุวิมล กีรติพิบูล25463
180โภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25463
181กินตามแม่กระทรวงสาธารณสุข25462
182วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^คณะอุตสาหกรรมเกษตร.^ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.^คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.25461
183ห่อหมกอมราภรณ์ วงษ์ฟัก25461
184เคล็ดลับในครัวนิตยสารแม่บ้าน25461
185ขนมจีนทวีศักดิ์ เกษปทุม25461
186ข้าวมันสุดาพร ทิมฤกษ์25461
187ข้าวต้มเครื่องรสเลิศอุบล ดีสวัสดิ์25461
188เคมีอาหารนิธิยา รัตนาปนนท์25454
189อาหารไทยปารวี ไพบูลย์ยิ่ง25451
190คู่มือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพรสุดา ดิลกพัฒนมงคล25454
191เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารวิไล รังสาดทอง25451
192ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCPสุวิมล กีรติพิบูล25453
193เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมีภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ25451
194คู่มือล้างพิษลำไส้รักษาตนเองด้วยธรรมชาติบำบัดบรรจบ ชุณหสวัสดิกุล25451
195วิธีการเขียนทางวิทยาศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25452
196การควบคุมจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารฟูจิโอะ, อิโนะอุเอะ@25453
197จุลชีววิทยาทางอาหารสุมณฑา วัฒนสินธุ์25451
198ความปลอดภัยของอาหาร (การใช้ระบบ HACCP)สุมณฑา วัฒนสินธุ์25451
199มาตรการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารฟูจิโอะ, อิโนะอุเอะ@25453
200เหลาในบ้านเราดำรงค์ จันทร์เจ้าฉาย25451
201คู่มือมาตรฐานและกลวิธีในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารของสถานที่ปรุงประกอบและจำหน่ายอาหารกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^กองสุขาภิบาลอาหาร.25451
202ตำอีสานอาหารธรรมชาติชมรมอายุรเวทอีสาน25441
203วัฏจักรของเซลล์และอณูชีววิทยาของการเกิดมะเร็งนวพรรณ จารุรักษ์25441
204หลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้นนิธิยา รัตนาปนนท์25441
205เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25444
206เคมีไรอัน, ลอว์รี@25441
207การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25441
208ทฤษฎีจำนวนอะตอมสำเริง บุญเรืองรัตน์25441
209หลักการประกอบอาหารอบเชย วงศ์ทอง25441
210คู่มือการฝึกอบรมเรื่องสุขลักษณะอาหารสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ25441
211ชีววิทยาวิลเลี่ยมส์, กาเรธ@25441
212กรณีศึกษาที่ 5 : พืชและบรรยากาศโคแนนต์, เจมส์ ไปรแอนต์25441
213จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมสมใจ ศิริโภค25441
214สารละลายดำรงค์ คงสวัสดิ์25441
215วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเกษม จันทร์แก้ว25442
216สนุกกับเคมีParker, Steve25443
217โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25441
218กรณีศึกษา : การศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ของปาสเตอร์และทินดาลโคแนนต์, เจมส์ ไปรแอนต์25441
219รายงานวิจัยเรื่องลักษณะทางกายภาพและทางชีวเคมีของเอนไซม์สร้างโซ่กิ่งของแป้งจากหัวมันสำปะหลังนพดล อรุณรุ่งสวัสดิ์25447
220สถิติอย่างง่ายไร้กังวลอัจฉรีย์ จันทลักขณา25441
221วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เทคโนโลยีชีวภาพใกล้ตัว 2สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย25441
222อาหารปนเปื้อนสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
223ฉีกหน้าวิทยาศาสตร์ : การวิจัยที่อาจเปลี่ยนชีวิตของเราได้ถ้าไม่ถูกเหยียบไว้มิลตัน, ริชาร์ด@25441
224คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป25445
225ฟิสิกส์Johnson, Keith25443
226เคมี เล่ม 1แชง, เรย์มอนด์@25443
227วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เทคโนโลยีชีวภาพใกล้ตัว 1สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย25441
228มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพไขศรี วิสุทธิพิเนตร25441
229เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25431
230การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานยา 1มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะเภสัชศาสตร์25431
231คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เผด็จ สิทธิสุนทร25432
232เอนไซม์พัชรา วีระกะลัส25431
233ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์25431
234โภชนาการดี ชีวีมีสุขสง่า ดามาพงษ์25431
235รายงานยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
236วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 2020 : สถานภาพและยุทธศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
237เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐาน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25438
238ICH Good clinical practice guideline ฉบับภาษาไทยกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.กองควบคุม25431
239อาหารชีวจิต ตำรับดร.สาทิส-ฉินโฉม อินทรกำแหงสาทิส อินทรกำแหง25431
240ระบบการบริหารคุณภาพและระบบบริหารสิ่งแวดล้อม : การจัดทำมาตรฐาน ISO 9000 & ISO 14001 : Implementationธีระพันธ์ พลมณี25431
241ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25434
242คณิตศาสตร์เบื้องต้นพรรณี บุญสุยา25431
243เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25431
244เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารวิไล รังสาดทอง25431
245โภชนศาสตร์เชิงชีวเคมี วิตามิน เกลือแร่ น้ำ และใยอาหารลักษณา อินทร์กลับ25431
246เคมี เล่ม 2Chang, Raymond25432
247สถานภาพและทิศทางอนาคตว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
248ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์25431
249หมวดวิชาคณิตศาสตร์อร่าม คุ้มทรัพย์25432
250กระบวนการผู้บริโภค ทำเนียบองค์กรผู้บริโภคในประเทศไทยและต่างประเทศทัศนีย์ แน่นอุดร25421
251ปฏิบัติการเคมีคุณภาพวิเคราะห์สุรางค์ อนุกูล25422
252ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1สมพงษ์ ใจดี25422
253พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์เรไร ตั้งสาโรช25421
254ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล254210
255โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25421
256การปฏิบัติตัวทั่วไปหลักการและวิธีการควบคุมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะเริ่มต้นและระยะปานกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25421
257คู่มือการวางแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม : แนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวความคิด กลยุทธ์และการดำเนินการตามแผนสำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น.^ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น.25421
258GMOs : ชีวิตวิปริตพันธุ์สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์25421
259พันธุศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25421
260คณิตศาสตร์พื้นฐานมงคล ทองสงคราม25421
261พิษภัยในอาหารจักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ25421
262เภสัชโภชนา 3สรจักร ศิริบริรักษ์25422
263ชีวเคมีทางการแพทย์ธาดา สืบหลินวงศ์25423
264ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมประชา อินทร์แก้ว25423
265ชีวเคมีรัชฎา แก่นสาร์25422
266ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล254210
267สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 2540-41สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์25424
268วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตสุนันท์ บุราณรมย์25423
269โปรตีนที่พบใน Body fluid : การประยุกต์ทางการแพทย์วารุณี เกียรติดุริยกุล25421
270เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส IIเลิศ สิทธิโกศล25421
271ชีวเคมีรัชฎา แก่นสาร์25422
272คณิตศาสตร์ 2อร่าม คุ้มทรัพย์25421
273วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเติมศักดิ์ เศรษฐวัชราวนิช25423
274อาหารธรรมชาติ อาหารสมุนไพรพรรณี ลิ้มสวัสดิ์25421
275ชีววิทยากฤษณ์ มงคลปัญญา25425
276หลักคณิตศาสตร์กรรณิกา กวักเพฑูรย์25421
277การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารไทยเอมอมร คำนุช25421
278จุลชีววิทยาการหมักวิตามินและสารสีบุษบา ยงสมิทธ์25421
279การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25422
280เอกสารประกอบการสอน MTH 100 คณิตศาสตร์เสริมพื้นฐานกรรณิกาณ์ หิรัญกสิ25422
281ชีวเคมีทางการแพทย์ธาดา สืบหลินวงศ์25423
282โภชนาการสำหรับครอบครัวและผู้ป่วยเสาวนีย์ จักรพิทักษ์25421
283รวมโจทย์เคมีอินทรีย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์25422
284อาหารเพื่อสุขภาพ & อาหารตามสมัยอุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ25422
285ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25425
286เอกสารการสอนชุดวิชาตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทย หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25411
287ฟู้ดส์นิวส์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์25411
288เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25412
289เกร็ดความรู้ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ : เพื่อสาระรอบรู้ควบคู่ทักษะทางภาษานิพนธ์ กาบสลับพล25412
290โภชนาหารบำบัดโรคข้อ : ความรู้ป้องกันรักษาปวดข้อแผนใหม่อายุธ อิงนิรชร25411
291โภชนาการเพื่อสุขภาพพรพรรณ รพี25416
292เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัยชูศรี วงศ์รัตนะ25411
293เศรษฐศาสตร์ตลาดอนาคตสินค้าเกษตรมาฆะสิริ เชาวกุล25411
294ฟู้ดส์นิวส์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์25411
295สถิติเชิงคณิตศาสตร์จารุมา อัชกุล25411
296ชีวเคมีของกรดนิวคลีอิคพรงาม ลิ้มตระกูล25413
297ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25412
298วิสัยทัศน์ประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม โทรคมนาคม พลังงาน และทรัพยากรมนุษย์สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย25411
299ฟิสิกส์ทั่วไป : สำหรับนักศึกษาวิชาชีพทุกสาขาและนักศึกษาชวลิต คัยนันทน์25415
300ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 3สมพงษ์ ใจดี25412
301หลักโภชนาการปัจจุบันเสาวนีย์ จักรพิทักษ์25414
302คู่มือปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25411
303สถิติเพื่อนักบริหารชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ25411
304หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา25413
305เคมีอินทรีย์เกษร พะลัง25414
306การตรวจและการวัดรังสีธวัช ชิตตระการ25411
307เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส Iเลิศ สิทธิโกศล25411
308โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล เล่ม 1วีนัส ลีฬหกุล25416
309ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2สมพงษ์ ใจดี25412
310เอกสารการสอนชุดวิชาตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทย หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25411
311ป่าชายเลน นิเวศวิทยาและการจัดการสนิท อักษรแก้ว25411
312คู่มือปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25411
313ตำราปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี25412
314ตำราปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี25412
315เคมีทั่วไป 2สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์25414
316ชีววิทยา เล่ม 1เชาวน์ ชิโนรักษ์25403
317สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25402
318ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25401
319อาหารพื้นบ้าน 4 ภาคเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ25401
320แบคทีเรียพื้นฐานสุวณี สุภเวชย์25405
321วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันปิยวรรณ แสงสว่าง25403
322คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารสุมาลี เหลืองสกุล25405
323อสมการกระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25401
324ฟู้ดส์นิวส์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์25401
325สถิติมัลลิกา บุนนาค25402
326เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25402
327คณิตศาสตร์พื้นฐานเลิศ สิทธิโกศล25403
328การศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อมรวีวรรณ ชินะตระกูล25403
329เอกสารประกอบการสอนวิชา BIC 101 ชีวเคมีประนอม ปัญจพัฒนศิริ25406
330โปรตีนที่พบใน Body fluidวารุณี เกียรติดุริยกุล25401
331พันธุศาสตร์ของเซลล์อมรา คัมภิรานนท์25405
332ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25402
333ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานด้านอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยโภชนาการ25401
334มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทวี หอมชง25405
335ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เคมีพื้นฐานRosenberg, Jerome L.25402
336ไวรัสวิทยาพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ25401
337เคมีอินทรีย์เบื้องต้นเกษร พะลัง25392
338หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา25391
339คณิตศาสตร์ทั่วไปวิรุฬ บุญสมบัติ25392
340พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25395
341สูตรอาหารนานาชาติบริษัทซัคเซส มีเดีย จำกัด25391
342สถิติและความน่าจะเป็นทวีรัตนา ศิวดุลย์25393
343อาหารการกินของไทย 4 ภาค : ภาคเหนือยุพยงษ์ สุทธิธรรม25391
344เคมีอินทรีย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์25393
345พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25395
346ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ สถิติและความน่าจะเป็นสปีเจล, เมอร์เรย์ อาร์.@25391
347แบคทีเรียกรัมลบรูปแท่งรจพร วัชโรทยางกูร253910
348เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25392
349คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เผด็จ สิทธิสุนทร25392
350อาหารการกินของไทย 4 ภาค : ภาคใต้ยุพยงษ์ สุทธิธรรม25391
351เคมีควอนตัมเบื้องต้นปริญญา อรุณวิสุทธิ์25392
352มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมวิชัย เทียนน้อย25392
353อินทรีย์เคมี IIโสภณ เริงสำราญ25392
354สถิติเพื่อการวิจัยคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปประคอง กรรณสูต25392
355อาหารการกินของไทย 4 ภาค : ภาคกลางยุพยงษ์ สุทธิธรรม25391
356โภชนศาสตร์ชุมชน : ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วปราณีต ผ่องแผ้ว25391
357สิ่งแวดล้อมศึกษา : การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวินัย วีระวัฒนานนท์25395
358แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 5-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
359เทคนิคทางเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25385
360เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐาน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25382
361เคมีอนินทรีย์ 1นิตยา แซ่ซิ้ม25383
362ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 5-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
363อาหารโภชนาการและสารเป็นพิษวรนันท์ ศุภพิพัฒน์25382
364พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25381
365แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
366ทฤษฎีอาหารเข็มทอง นิ่มจินดา25383
367สเปกโตรสโคปีทางเคมีอนินทรีย์วิจิตร รัตนพานี25385
368อาหารโภชนาการและสารเป็นพิษวรนันท์ ศุภพิพัฒน์25382
369เทคโนโลยีไลโปโซมอรัญญา มโนสร้อย25385
370พันธุศาสตร์โมเลกุลอำนวย จรด้วง25382
371กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูงเดช พุทธเจริญทอง25385
372ชีวเคมี เล่ม 1 โมเลกุลชีวภาพดาวัลย์ ฉิมภู่25385
373ชีวเคมีเบื้องต้น (เคมีชีวิต)ประดิษฐ์ มีสุข25385
374คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25385
375ชีวิตกับสภาพแวดล้อมมุกดา สุขสมาน25383
376แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 9-12มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
377ชีวเคมีเบื้องต้น (เคมีชีวิต)ประดิษฐ์ มีสุข25385
378ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 9-12มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
379เรขาคณิตโพรเจคทีฟสมภพ ไกรโรจนานันท์25385
380ก๋วยเตี๋ยวป้ามา25381
381โภชนศาสตร์เบื้องต้นนิธิยา รัตนาปนนท์25371
382สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตสโรช รัตนากร25372
383ความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยา เล่ม 1วราพร ศรีสุพรรณ25373
384การผลิตและกระจายเกลือธรรมชาติลือชา วนรัตน์25371
385ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
386แมสสเปกโตรเมตรีสมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25375
387หลักนิเวศวิทยาจิรากรณ์ คชเสนี25372
388แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 13-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
389ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 13-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
390โภชนาการสำหรับนักกีฬา : คู่มือผู้ฝึกสอนกีฬาเทพวาณี หอมสนิท25372
391พิษวิทยา : หลักการเบื้องต้นประยุกต์อาหารและโภชนาการแก้ว กังสดาลอำไพ25371
392โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25372
393ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ที่มีอนาคตบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย25371
394เทคโนโลยีชีวภาพและวัสดุศาสตร์ : เคมีสำหรับอนาคตกู๊ด, แมรี แอล.@25371
395เทอร์โมไดนามิกส์เคมีปริญญา อรุณวิสุทธิ์25372
396ชีวเคมีอาภัสสรา ชมิดท์25374
397สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์วีนัส พีชวณิชย์25375
398มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสมัย อาภาภิรม25376
399ชีวเคมีอาภัสสรา ชมิดท์25374
400คณิตศาสตร์พื้นฐานมงคล ทองสงคราม25361
401ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สุภาพ บุณยะรัตเวช25364
402วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 2 : แบบฝึกหัดสรสรรค ตันติพัฒน์25362
403ไลโปโปรตีนและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งพรทิพย์ โล่ห์เลขา25363
404ไลโปโปรตีนและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งพรทิพย์ โล่ห์เลขา25363
405เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25362
406วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 1 : แบบฝึกหัดสรสรรค ตันติพัฒน์25362
407เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25362
408มาตรฐานโครงสร้างของการพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานประกอบการคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพ สภาการพยาบาล25361
409แนวคิดและเทคนิคการให้คำปรึกษาทางโภชนาการในงานสาธารณสุขสมชาย ดุรงค์เดช25361
410ชีววิทยาทั่วไป 1เพ็ญแสง ปุตตะ25361
411เอกสารประกอบการสอนชีววิทยาวิทยาลัยคริสเตียน25365
412วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 2สรสรรค ตันติพัฒน์25362
413เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่ยวที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25362
414ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ แคลคูลัสวัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ25361
415เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่ยวที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25362
416วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 1สรสรรค ตันติพัฒน์25362
417อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพอารี วัลยะเสวี25362
418จุลชีววิทยาสำหรับพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์บัญญัติ สุขศรีงาม25361
419เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25352
420เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง โภชนาการกับวิถีชีวิตใหม่ของคนไทยมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสาธารณสุขศาสตร์.ภาควิชาโภชนวิทยา25352
421เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25352
422เอนไซม์ทางอาหาร ตอนที่ 1ปราณี อ่านเปรื่อง25351
423เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25352
424การสัมมนาเรื่องการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและแนวโน้มในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25353
425เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25352
426เอนไซม์ทางอาหาร ตอนที่ 1ปราณี อ่านเปรื่อง25351
427ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์วีนัส พีชวณิชย์25352
428เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25351
429เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25351
430เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25352
431วิทยาศาสตร์ทั่วไปสมรวดี ฟักผลงาม25351
432เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25352
433วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารศิวาพร ศิวเวชช25352
434พันธุศาสตร์ของเซลล์อมรา คัมภิรานนท์25351
435การผลิตและกระจายเกลือเสริมไอโอดีนในระดับชุมชนและอุตสาหกรรมครัวเรือนลือชา วนรัตน์25341
436โภชนศาสตร์ค้วน ขาวหนู25343
437การสัมมนาเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : กลยุทธ์การดำเนินงานในแผนฯ 7 ให้ครบวงจรสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย25341
438เคมีอินทรีย์พื้นฐานพงษ์ทิพย์ โกเมศโสภา25341
439จุลชีววิทยาทั่วไปบัญญัติ สุขศรีงาม25341
440คู่มือปฏิบัติการวิชาชีววิทยาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า25345
441โภชนศาสตร์ค้วน ขาวหนู25343
442ครัวมาตรฐานศรีธวัช จาติเกตุ25341
443วิชาชีววิทยาและพันธุศาสตร์เรื่อง Reprodutionทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์25345
444แคลคูลัส 1 : เทคนิคการหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตประเสริฐ พุทธให้25341
445ก้าวไปกับโภชนาการเพื่อสุขภาพสาคร ธนมิตต์25341
446ก้าวไปกับโภชนาการเพื่อสุขภาพสาคร ธนมิตต์25341
447เคมีอาหารกุลยา จันทร์อรุณ25331
448พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยสำนักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์25331
449พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25337
450วิกฤตสิ่งแวดล้อมทางตันแห่งการพัฒนาวินัย วีระวัฒนานนท์25331
451เคมีอาหารกุลยา จันทร์อรุณ25331
452หลักสเทริโอเคมีของสารอินทรีย์ อำนาจ ตันติวนิช25335
453โภชนศาสตร์คลีนิคดุษณี สุทธปรียาศรี25322
454กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาวินัย วีระวัฒนานนท์25321
455จุลชีววิทยาบัญญัติ สุขศรีงาม25322
456หลักโภชนาการปัจจุบันเสาวนีย์ จักรพิทักษ์25323
457เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25322
458โภชนาการปาหนัน บุญหลง25321
459หลักโภชนาการปัจจุบันเสาวนีย์ จักรพิทักษ์25323
460โภชนาการปาหนัน บุญหลง25321
461กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาวินัย วีระวัฒนานนท์25321
462ชีวเคมีเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25311
463ชีวเคมีเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25311
464อาหารที่เป็นยาโภชนาบำบัดไฉ้ จิ่ง เฟิง25312
465กินเพื่อสุขภาพช่ออารีย์25311
466ฟิสิกส์แผนใหม่ธำรง เมธาศิริ25312
467ความน่าจะเป็นและสถิติชะเอม สายทอง25313
468เคมีสำหรับนักศึกษาพยาบาลคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25312
469เอกสารการสอนรายวิชาอาหารและโภชนาการพื้นฐาน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25313
470ชีวเคมีเรื่องกรดนิวคลีอิกบุญยืน สาริกะภูติ25312
471โภชนาการเชิงชีวเคมีสรรเสริญ ทรัพยโตษก25311
472เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
473กินเพื่อสุขภาพช่ออารีย์25311
474โภชนาการเชิงชีวเคมีสรรเสริญ ทรัพยโตษก25311
475สุขวิทยาอาหารพูนสวัสดิ์ อภิสิทธิ์25311
476หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1กฤษณา ชุติมา25312
477เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25311
478ชีววิทยาทบวงมหาวิทยาลัย25305
479ชีวเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25302
480เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
481เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
482เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
483เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
484ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนกล25304
485วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับชาวบ้านคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25301
486เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25306
487ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทยในส่วนที่กินได้ 100 กรัมกองโภชนาการ^กรมอนามัย25301
488เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
489โภชนบำบัดวลัย อินทรัมพรรย์25301
490ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 2ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25302
491เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตและการใช้อาหาร หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
492โภชนาการก้าวหน้าประไพศรี ศิริจักรวาล25301
493โภชนาการก้าวหน้าประไพศรี ศิริจักรวาล25301
494เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25303
495แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล 2ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา25301
496หลักเคมี 1 : ทฤษฏี โครงสร้าง ปฏิกิริยาชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์25304
497เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25306
498ความน่าจะเป็นและสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาคณิตศาสตร์25302
499เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
500โภชนาการสำหรับครอบครัวเสาวนีย์ จักรพิทักษ์25301
501เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
502เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
503ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25301
504คู่มือปฏิบัติการวิชาชีววิทยาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์25301
505เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
506เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
507เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
508แคลคูลัส 1สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี25302
509คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ25302
510เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 6-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
511อาหาร-เครื่องดื่มระดับโรงแรมและภัตตาคารวีณา เยาว์วิวัฒน์25291
512เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
513โภชนพิษวิทยาแก้ว กังสดาลอำไพ25291
514แบบฝึกหัดเวชพันธุศาสตร์และมนุษย์พันธุ์ศาสตร์วิจารณ์ พานิช25292
515เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
516ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25291
517เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
518เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
519หลักสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.ภาควิชาสถิติ25292
520เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม หน่วยที่ 5-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
521ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25291
522เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25291
523เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
524เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
525วัตถุเจือปน อาหารศิวาพร ศิวเวชช25292
526ฟิสิกส์กับชีวิตก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25291
527สถิติเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25292
528เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
529โภชนศาสตร์ประยุกต์สมใจ วิชัยดิษฐ25291
530โภชนศาสตร์ประยุกต์สมใจ วิชัยดิษฐ25291
531เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
532สุขภาพผู้บริโภคสมฤทธิ์ อินทราทิพย์25291
533วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตอนที่ 1เจือจันทน์ จันทสุพรรณ25282
534ตำราโภชนาการสาธารณสุขอุทัย พิศัลยบุตร25282
535ชีววิทยา 3เชาว์ ชิโนรักษ์25282
536ชีววิทยาเบื้องต้นนันทพร จารุพันธุ์25282
537ชีวเคมีพื้นฐาน 1สุรีย์ ฟูตระกูล25283
538ชีวเคมีพื้นฐาน 1สุรีย์ ฟูตระกูล25283
539ชีววิทยาเบื้องต้นนันทพร จารุพันธุ์25282
540เคมี เล่ม 2ทบวงมหาวิทยาลัย25282
541ชีววิทยา 2เชาว์ ชิโนรักษ์25282
542เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25282
543อนินทรีย์เคมีวชิระ ชาวหา25281
544เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25281
545ชีววิทยาปรีชา สุวรรณพินิจ25282
546เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25271
547โภชนาการและภาวะสังคมปัญหาโภชนาการในประเทศไทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25271
548สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25271
549ชีววิทยาทบวงมหาวิทยาลัย25273
550เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25271
551คู่มือปฏิบัติการทดลองวิชาสุข. 311 : จุลชีววิทยาและปาราสิตวิทยาเบื้องต้นจุฑามาศ เทพชัยศรี25271
552หลักสถิติทรงศิริ แต้สมบัติ25272
553อาหารและมะเร็งไมตรี สุทธจิตต์25272
554โภชนาการและภาวะสังคมปัญหาโภชนาการในประเทศไทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25271
555หลักโภชนวิทยาชูเกียรติ มณีธร25262
556เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25261
557ชีววิทยาเบื้องต้นของเซลล์บัญญัติ สุขศรีงาม25262
558วัตถุกันเสียในอาหารโครงการตำราวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม25262
559เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25261
560หลักโภชนวิทยาชูเกียรติ มณีธร25262
561เคมี เล่ม 1ทบวงมหาวิทยาลัย25261
562ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25262
563อาหารหลักและการกำหนดรายการอาหารสุวิมล ตัณฑศุภศิริ25266
564หลักเคมีทั่วไปกฤษณา ชุติมา25251
565สถิติเบื้องต้นอนันต์ ศรีโสภา25253
566เคมีทั่วไปแพทอง สุวรรณรัฐ25251
567เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25251
568เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25251
569ชีวเคมีคลินิคสุพิศ จินดาวณิค25244
570ชีวเคมีคลินิคสุพิศ จินดาวณิค25244
571คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ25241
572เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25232
573ชีววิทยาทั่วไปสาคร ตรีนันทวัน25231
574หลักการปฏิบัติการด้านโภชนบำบัดรัศมี คันธเสวี25226
575จุลชีววิทยา เล่ม 2บัญญัติ สุขศรีงาม25221
576ปฏิบัติการและหลักเบื้องต้นในวิชาชีวเคมีกฤษณา รุ่งเรืองศักดิ์25212
577ฟิสิกส์ ม.4-5-6ช่วง ทมทิตชงค์25211
578หลักเคมีทั่วไปกฤษณา ชุติมา25191
579ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล25161
580โภชนบำบัดรัศมี คันธเสวี25161
581ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล25161
582ตำราโภชนาการคอร์ท, อี.ซี.@25131
583ตำราโภชนาการคอร์ท, อี.ซี.@25131
         รวม   1210  เล่ม