รายชื่อหนังสือ สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1สิบปีสถาบันวิจัยโภชนาการสถาบันวิจัยโภชนาการมปป.1
2เทคนิคการจัดการความปลอดภัยอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล25602
3การพัฒนาเครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอรี่และผลของเครื่องดื่มต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2ศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25591
4โครงการ "การพัฒนาเครื่องต้นแบบของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากน้ำมะพร้าวในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก" รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ลักษณา อินทร์กลับ25592
5คู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการนำวิศวกรรมคุณค่า : ไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมถนอมผัก พืชหรือผลไม้โดยวิธีทำให้เยือกแข็งกรมโรงงานอุตสาหกรรม.สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน25591
6เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้วิไล รังสาดทอง25593
7ฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหารรังสินี โสธรวิทย์25593
8เอนไซม์ทางอาหารปราณี อ่านเปรื่อง25583
9วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.คณะประมง.ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง.คณาจารย์ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง25583
10หลักการประกอบอาหารอบเชย วงศ์ทอง25583
11เทคโนโลยีการแช่แข็งอาหารสงวนศรี เจริญเหรียญ25583
12การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางอุตสาหกรรมเกษตรพูนสุข ประเสริฐสรรพ์25583
13เกษตรนวัตกรรม : รวบรวมผลงานนวัตกรรมทางการค้นคว้าวิจัยในวาระครบรอบ 72 ปี แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25583
14กิน หลับ ขยับตัว : เคล็ด(ไม่)ลับเปลี่ยนชีวิตแบบพลิกฝ่ามือRath, Tom25581
15การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับงานบริการอาหารวราภา มหากาญจนกุล25573
16หลักการวิเคราะห์อาหารด้วยประสาทสัมผัสปราณี อ่านเปรื่อง25572
17การพัฒนาเครื่องให้ความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิกเพื่อการเก็บรักษาน้ำมะพร้าวน้ำหอมทับกฤช ขุมทรัพย์25571
18อาหาร & สุขภาพชนิดา ปโชติการ25571
19สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน"ราชบัณฑิตยสถาน25571
20สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่ายผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ 2556 (กรุงเทพมหานคร)อมรพันธ์ ลูกอินทร์25571
21สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่ายผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ 2556 (ส่วนภูมิภาค)อมรพันธ์ ลูกอินทร์25571
22อนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถ ใจเตี้ย25571
23เทคโนโลยีผักและผลไม้ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน25563
24คู่มืออาหารเสริมฉบับสมบูรณ์เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์25561
25โครงการการลดปริมาณธาตุอาหาร (Nutrient) ในแม่น้ำท่าจีนและคูคลองสาขา : รายงานฉบับสมบูรณ์ทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25561
26LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : อุตสาหกรรมผักและผลไม้แช่แข็งกระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25561
27LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองกระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25561
28เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้นจิตธนา แจ่มเมฆ25563
29การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารคงศักดิ์ ศรีแก้ว25562
30อัตราความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในนักเรียน ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเกรียงไกร การชัยศรี25561
31อาหารและโภชนาการ : การป้องกันและบำบัดโรคอัญชลี ศรีจำเริญ25563
32คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวกรมโรงงานอุตสาหกรรม.สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน25561
33สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25568
34รอบรู้เรื่องพลาสติกสถาบันพลาสติก25561
35LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : อุตสาหกรรมเครื่องประกอบอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25562
36LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25561
37อาหารและโภชนาการปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน25563
38หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
39บนเส้นทางการจัดการด้านอาหารเพื่อคนไทยทั้งมวลอภิญญา ตันทวีวงศ์25561
40ความปลอดภัยของอาหารศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ25562
41โครงการการลดปริมาณธาตุอาหาร (Nutrient) ในแม่น้ำท่าจีนและคูคลองสาขา : รายงานฉบับผู้บริหารทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25561
42LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์พริกแกงมัสมั่นกระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25561
43เคมีทั่วไป เล่ม 1รานี สุวรรณพฤกษ์25561
44LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาวกระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25561
45สารพฤกษเคมีกาบาในผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกิร์ตจากน้ำนมข้าวกล้องงอกศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25562
46กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำสุภาพร สุทิน25563
47LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายดิบกระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25561
48LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศกระทรวงอุตสาหกรรม.กรมโรงงานอุตสาหกรรม25561
49การจัดการความปลอดภัยของพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยเฉิดศักดิ์ สืบทรัพย์25551
50สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (ส่วนภูมิภาค) : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ 2555อมรพันธ์ ลูกอินทร์25551
51การออกแบบการวิจัยผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล25552
52เทคโนโลยีเนื้อสัตว์สัญชัย จตุรสิทธา25553
53กรอบยุทธศาสตร์ : การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ25551
54เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25555
55อาหารเพื่อสุขภาพ : สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกลการทำงานอัญชลี ศรีจำเริญ25555
56คู่มือตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาทางอาหารวีรานุช หลาง25553
57คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการสุนทรี รัตนชูเอก25555
58มหัศจรรย์อาหารญี่ปุ่นBelleme, John25552
59เทคนิควิเคราะห์ทางเทคโนโลยีการหมักสาโรจน์ ศิริศันสนียกุล25553
60การผลิตเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์25552
61เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25555
62พลาสติกย่อยสลายได้เพื่อสิ่งแวดล้อมธนาวดี ลี้จากภัย25553
63การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพสักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา25553
64คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตปลาป่นกรมโรงงานอุตสาหกรรม.สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน25551
65เทคโนโลยีเนื้อสัมผัสของผลผลิตเกษตรและอาหารปานมนัส ศิริสมบูรณ์25553
66สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (กรุงเทพมหานคร) : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ 2555อมรพันธ์ ลูกอินทร์25551
67ความน่าจะเป็นและสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์25551
68หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
69เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25545
70ตำราชีวสถิติพื้นฐานวิชัย เอกพลากร25542
71แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25544
72ชีวเคมีCampbell, Mary K.25542
73เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25545
74มหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าวณรงค์ โฉมเฉลา25543
75รายงานประจำปี 2553 สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย25541
76ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.^สำนักอาหาร.25541
77หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
78สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (ส่วนภูมิภาค) : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ 2554อรสา จงวรกุล25541
79ชีวเคมีทางโภชนาการสุนีย์ สหัสโพธิ์25541
80เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25544
81วิทยากระแสของอาหารจิรารัตน์ ทัตติยกุล25542
82กรอบยุทธศาสตร์ : การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ25541
83สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (กรุงเทพมหานคร) : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ 2554อรสา จงวรกุล25541
84เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25544
85เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์นมอรพิน ชัยประสพ25543
86อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรมพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์25531
87ชีวเคมีดาวัลย์ ฉิมภู่25535
88รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารปริศนา สุวรรณาภรณ์25533
89เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25532
90หลักการการควบคุมคุณภาพกิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ25532
91รายงานประจำปี 2553 หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.^กองควบคุมอาหาร.25531
92พลาสติซิดิน-เอสสุเทพ เรืองวิเศษ25531
93เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนิตย์ศรี แสงเดือน25532
94ชีวเคมีทางโภชนาการนัยนา บุญทวียุวัฒน์25532
95อร่อยล้ำจำเนียรครอบครัววิทยากูล25533
96คู่มือ MATLAB ฉบับสมบูรณ์ปริญญา สงวนสัตย์25531
97ครบเครื่องเรื่องอาหาร 2 : การแปรรูปอาหารเพื่ออาชีพศิโรจน์ ผลพันธิน25531
98พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีภัทรภร เอี่ยมสอาด25521
99สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ 2552สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา25522
100วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^คณะอุตสาหกรรมเกษตร.^ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.^คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.25522
101เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25522
102ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในด้านการบริโภคอาหารของบุคลากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขจารุทัศน์ ตั้งกีรติชัย25521
103การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^คณะอุตสาหกรรมเกษตร.^ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์.25525
104ผลการศึกษาปัญหาความปลอดภัยด้านอาหารและแนวทางการแก้ไขป้องกันสถาบันคลังสมองของชาติ.^ศูนย์ศึกษาระบบความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ.25523
105เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25522
106รู้กิน รู้โรควันทนีย์ เกรียงสินยศ25522
107ทฤษฎีอาหาร I,II,IIIศิริลักษณ์ สินธวาลัย25521
108เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติอัจฉริยา ปราบอริพ่าย25522
109ชีวเคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์255222
110หลักการปฏิบัติด้านโภชนบำบัดรุจิรา สัมมะสุต25522
111การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาหารศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ25522
112คู่มือตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาทางอาหารวีรานุช หลาง25522
113หลักโภชนาการและหลักการอาหารบำบัดโรคศิริลักษณ์ สินธวาลัย25521
114การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 3 "ภาคีร่วมใจ โภชนาการไทยมั่นคง"สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25511
115วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฎิบัติการในอุตสาหกรรมรุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต25514
116มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.25515
117กินเพื่อสุขภาพ : คู่มือเพื่อคนรักสุขภาพมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ25511
118สรุปผลการดำเนินโครงการสำรวจสถานการณ์ความพร้อมของสถานที่ผลิตขนมจีนเพื่อบังคับใช้มาตรฐาน GMP กฏหมาย ปีงบประมาณ 2551อุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ25513
119ตำราวิชาการอาหารเพื่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
120อาหารต้านโรคเอื้อมพร สกุลแก้ว25511
121โครงการสำรวจสถานการณ์การใช้สีสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ทะเลและแปรรูปบางชนิด ปีงบประมาณ 2551อุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ25513
122โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเครื่องดื่มสมุนไพร ณ สถานที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานครอุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ25513
123รายงานการศึกษา วิเคราะห์ อุตสาหกรรมอาหาร : กลุ่มอาหารอื่นๆ ไตรมาส 2/2551สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25512
124การจัดการธุรกิจขนาดย่อมอำนาจ ธีระวนิช25511
125แนวความคิดและนโยบายฐานทรัพยากรอาหารกฤษฏา บุญชัย25501
126การจำแนกราเส้นสายที่พบในอาหารและอากาศเสาวนิตย์ ชอบบุญ25501
127เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดสินค้าเกษตร หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์25501
128น้ำพริก ฐานทรัพยากร วิถีชุมชนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์นิรมล ยุวนปุณย์25502
129มหัศจรรย์ผักดอย 108 เล่ม 2สุพิชชา เกิดสว่าง25501
130ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐานในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (บางเขน)เครือวัลย์ ปาวิลัย25501
131เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดสินค้าเกษตร หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์25501
132จุลชีววิทยาอัจฉรา เพิ่ม25501
133น้ำพริก 4 ภาคเพื่อสังคมไทยแข็งแรงวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ25503
134ครัวสระปทุมเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25492
135เคมีอาหารรัชนี ตัณฑะพานิชกุล25492
136พลังมหัศจรรย์ในน้ำผักผลไม้สรจักร ศิริบริรักษ์25491
137คิดก้าวหน้าประยงค์ มโนภิญโญภิญญะ25492
138ตำราจุลชีววิทยาทางอาหารสุมณฑา วัฒนสินธุ์25492
139เภสัชโภชนา 2สรจักร ศิริบริรักษ์25491
140ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปอาหาร 1จุฬาภรณ์ เลิศบวรวงศ์25492
141เคมีทั่วไป 1กุลยา โอตากะ25492
142กระบวนการแปรรูปอาหาร 1จุฬาภรณ์ เลิศบวรวงศ์25494
143ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์254910
144การพัฒนาระบบเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ)สยาม อรุณศรีมรกต25491
145การพัฒนามาตรฐานการผลิตหัวผักกาดดองโดยใช้หลักเกณฑ์ GMP : กรณีศึกษาโรงงานหัวผักกาดนายวิชาญวรงค์ศรี แสงบรรจง25493
146ผักดอย 108 เล่ม 1สุพิชชา เกิดสว่าง25491
147การพัฒนาทางโภชนาการที่ไม่เท่าเทียมกัน : ความเชื่อมโยงนโยบายและกระบวนการโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนผ่านทางโภชนาการโรคอ้วนและโรคเรื้อรังอันเนื่องมาจากอาหารฮอว์ดส, โครินนา25491
148คู่มือดูแลสุขภาพด้วยการล้างพิษHarper, Jennifer25481
149เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
150ข้างครัวตะวันตกพิชัย วาศนาส่ง25481
151อาหาร & สุขภาพชนิดา ปโชติการ25481
152วิทยาศาสตร์การอาหารของไขมันและน้ำมันนิธิยา รัตนาปนนท์25483
153ความมั่นคงด้านอาหารในเอเชียในบริบทของเป้าหมายแห่งสหัสวรรษสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาเอเชีย25481
154ข้างครัว 108พิชัย วาศนาส่ง25481
155ข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ : สินค้าเกษตรรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์25481
156อาหารบำบัดโรค : สุขภาพดีเริ่มต้นที่กินให้เป็นศัลยา คงสมบูรณ์เวช25481
157เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25489
158แนวทางการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรทัศนีย์ โชคเจริญรัตน์25481
159เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
160แนวทางการป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรอารีรัตน์ ลออปักษา25482
161นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมจิ๋วปฏิวัติโลกRatner, Mark@25471
162อาหารเวียดนามทวีศักดิ์ เกษปทุม25471
163การสุขาภิบาลอาหารสุมณฑา วัฒนสินธุ์25471
164เอนไซม์ทางอาหารปราณี อ่านเปรื่อง25472
165เคมีพื้นฐาน เล่ม 2ประเสริฐ ศรีไพโรจน์25471
166ครบเครื่องเรื่องน้ำจิ้มดารามาศ แก้วแดง25471
167อาหารเพื่อสุขภาพอาณดี นิติธรรมยง25471
168จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมสมใจ ศิริโภค25472
169รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนามาตรฐานการผลิตกุนเชียง โดยใช้หลักเกณฑ์ GMP : กรณีศึกษาโรงงานปิยะวัฒน์วรรณดี สุทธิศักดิ์25473
170เมนูอาหารเช้านานาชาติดารณี ฮันตระกูล25471
171เภสัชโภชนาสรจักร ศิริบริรักษ์25471
172เคล็ดลับในครัว 2นิตยสารแม่บ้าน25471
173อาหารฝรั่งดารามาศ แก้วแดง25471
174จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25473
175ห่อหมกอมราภรณ์ วงษ์ฟัก25461
176พลังมหัศจรรย์ในอาหารสรจักร ศิริบริรักษ์25461
177เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารวิไล รังสาดทอง25463
178เคล็ดลับในครัวนิตยสารแม่บ้าน25461
179ขนมจีนทวีศักดิ์ เกษปทุม25461
180ข้าวมันสุดาพร ทิมฤกษ์25461
181ข้าวต้มเครื่องรสเลิศอุบล ดีสวัสดิ์25461
182วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^คณะอุตสาหกรรมเกษตร.^ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.^คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.25461
183GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัยสุวิมล กีรติพิบูล25463
184โภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25463
185กระบวนการแยกเชิงกลในอุตสาหกรรมสาวิตรี จันทรานุรักษ์25463
186ถั่วเหลือง : พืชทองของไทยอภิพรรณ พุกภักดี25463
187กินตามแม่กระทรวงสาธารณสุข25462
188ผ่าพืชแปลงพันธุ์พิเชียร คุระทอง25461
189เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25461
190ความปลอดภัยของอาหาร (การใช้ระบบ HACCP)สุมณฑา วัฒนสินธุ์25451
191คู่มือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพรสุดา ดิลกพัฒนมงคล25454
192คู่มือล้างพิษลำไส้รักษาตนเองด้วยธรรมชาติบำบัดบรรจบ ชุณหสวัสดิกุล25451
193เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารวิไล รังสาดทอง25451
194วิธีการเขียนทางวิทยาศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25452
195เหลาในบ้านเราดำรงค์ จันทร์เจ้าฉาย25451
196เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมีภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ25451
197การควบคุมจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารฟูจิโอะ, อิโนะอุเอะ@25453
198เคมีอาหารนิธิยา รัตนาปนนท์25454
199อาหารไทยปารวี ไพบูลย์ยิ่ง25451
200จุลชีววิทยาทางอาหารสุมณฑา วัฒนสินธุ์25451
201ชีววิทยาWilliams, Gareth@25451
202มาตรการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารฟูจิโอะ, อิโนะอุเอะ@25453
203ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCPสุวิมล กีรติพิบูล25453
204คู่มือมาตรฐานและกลวิธีในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารของสถานที่ปรุงประกอบและจำหน่ายอาหารกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^กองสุขาภิบาลอาหาร.25451
205ทฤษฎีจำนวนอะตอมสำเริง บุญเรืองรัตน์25441
206สารละลายดำรงค์ คงสวัสดิ์25441
207อาหารปนเปื้อนสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
208โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25441
209เคมีอินทรีย์ เล่ม 1สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25443
210กรณีศึกษา : การศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ของปาสเตอร์และทินดาลโคแนนต์, เจมส์ ไปรแอนต์25441
211คู่มือการฝึกอบรมเรื่องสุขลักษณะอาหารสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ25441
212คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป25445
213สถิติอย่างง่ายไร้กังวลอัจฉรีย์ จันทลักขณา25441
214รายงานวิจัยเรื่องลักษณะทางกายภาพและทางชีวเคมีของเอนไซม์สร้างโซ่กิ่งของแป้งจากหัวมันสำปะหลังนพดล อรุณรุ่งสวัสดิ์25447
215ชีววิทยาวิลเลี่ยมส์, กาเรธ@25441
216วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เทคโนโลยีชีวภาพใกล้ตัว 2สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย25441
217วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเกษม จันทร์แก้ว25442
218สนุกกับเคมีParker, Steve25443
219เคมี เล่ม 1แชง, เรย์มอนด์@25443
220ตำอีสานอาหารธรรมชาติชมรมอายุรเวทอีสาน25441
221หลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้นนิธิยา รัตนาปนนท์25441
222วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เทคโนโลยีชีวภาพใกล้ตัว 1สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย25441
223หลักการประกอบอาหารอบเชย วงศ์ทอง25441
224เคมีไรอัน, ลอว์รี@25441
225ฟิสิกส์Johnson, Keith25443
226ฉีกหน้าวิทยาศาสตร์ : การวิจัยที่อาจเปลี่ยนชีวิตของเราได้ถ้าไม่ถูกเหยียบไว้มิลตัน, ริชาร์ด@25441
227มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพไขศรี วิสุทธิพิเนตร25441
228เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25444
229การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25441
230วัฏจักรของเซลล์และอณูชีววิทยาของการเกิดมะเร็งนวพรรณ จารุรักษ์25441
231จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมสมใจ ศิริโภค25441
232เคมีอินทรีย์ เล่ม 2สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25443
233กรณีศึกษาที่ 5 : พืชและบรรยากาศโคแนนต์, เจมส์ ไปรแอนต์25441
234คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เผด็จ สิทธิสุนทร25432
235เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25431
236รายงานยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
237การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานยา 1มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะเภสัชศาสตร์25431
238โภชนศาสตร์เชิงชีวเคมี วิตามิน เกลือแร่ น้ำ และใยอาหารลักษณา อินทร์กลับ25431
239ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์25431
240ระบบการบริหารคุณภาพและระบบบริหารสิ่งแวดล้อม : การจัดทำมาตรฐาน ISO 9000 & ISO 14001 : Implementationธีระพันธ์ พลมณี25431
241สถานภาพและทิศทางอนาคตว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
242ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25434
243ICH Good clinical practice guideline ฉบับภาษาไทยกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.กองควบคุม25431
244โภชนาการดี ชีวีมีสุขสง่า ดามาพงษ์25431
245ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์25431
246เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารวิไล รังสาดทอง25431
247เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25431
248เคมีประยุกต์ชัยยุทธ ช่างสาร25433
249เคมี เล่ม 2Chang, Raymond25432
250หมวดวิชาคณิตศาสตร์อร่าม คุ้มทรัพย์25432
251เอนไซม์พัชรา วีระกะลัส25431
252อาหารชีวจิต ตำรับดร.สาทิส-ฉินโฉม อินทรกำแหงสาทิส อินทรกำแหง25431
253วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 2020 : สถานภาพและยุทธศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
254เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐาน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25438
255คณิตศาสตร์เบื้องต้นพรรณี บุญสุยา25431
256วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตสุนันท์ บุราณรมย์25423
257อาหารธรรมชาติ อาหารสมุนไพรพรรณี ลิ้มสวัสดิ์25421
258GMOs : ชีวิตวิปริตพันธุ์สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์25421
259โภชนาการสำหรับครอบครัวและผู้ป่วยเสาวนีย์ จักรพิทักษ์25421
260ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล254210
261พันธุศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25421
262จุลชีววิทยาการหมักวิตามินและสารสีบุษบา ยงสมิทธ์25421
263ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมประชา อินทร์แก้ว25423
264วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเติมศักดิ์ เศรษฐวัชราวนิช25423
265สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 2540-41สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์25424
266ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1สมพงษ์ ใจดี25422
267โปรตีนที่พบใน Body fluid : การประยุกต์ทางการแพทย์วารุณี เกียรติดุริยกุล25421
268หลักคณิตศาสตร์กรรณิกา กวักเพฑูรย์25421
269พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์เรไร ตั้งสาโรช25421
270ชีวเคมีรัชฎา แก่นสาร์25422
271เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส IIเลิศ สิทธิโกศล25421
272ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล254210
273เภสัชโภชนา 3สรจักร ศิริบริรักษ์25422
274คณิตศาสตร์ 2อร่าม คุ้มทรัพย์25421
275การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25422
276การปฏิบัติตัวทั่วไปหลักการและวิธีการควบคุมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะเริ่มต้นและระยะปานกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25421
277คู่มือการวางแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม : แนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวความคิด กลยุทธ์และการดำเนินการตามแผนสำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น.^ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น.25421
278พิษภัยในอาหารจักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ25421
279ชีวเคมีทางการแพทย์ธาดา สืบหลินวงศ์25423
280อาหารเพื่อสุขภาพ & อาหารตามสมัยอุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ25422
281ปฏิบัติการเคมีคุณภาพวิเคราะห์สุรางค์ อนุกูล25422
282การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารไทยเอมอมร คำนุช25421
283คณิตศาสตร์พื้นฐานมงคล ทองสงคราม25421
284โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25421
285ชีววิทยากฤษณ์ มงคลปัญญา25425
286รวมโจทย์เคมีอินทรีย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์25422
287ชีวเคมีรัชฎา แก่นสาร์25422
288เอกสารประกอบการสอน MTH 100 คณิตศาสตร์เสริมพื้นฐานกรรณิกาณ์ หิรัญกสิ25422
289ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25425
290ชีวเคมีทางการแพทย์ธาดา สืบหลินวงศ์25423
291กระบวนการผู้บริโภค ทำเนียบองค์กรผู้บริโภคในประเทศไทยและต่างประเทศทัศนีย์ แน่นอุดร25421
292ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2สมพงษ์ ใจดี25412
293วิสัยทัศน์ประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม โทรคมนาคม พลังงาน และทรัพยากรมนุษย์สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย25411
294เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัยชูศรี วงศ์รัตนะ25411
295สถิติเพื่อนักบริหารชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ25411
296เศรษฐศาสตร์ตลาดอนาคตสินค้าเกษตรมาฆะสิริ เชาวกุล25411
297ตำราปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี25412
298คู่มือปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25411
299เกร็ดความรู้ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ : เพื่อสาระรอบรู้ควบคู่ทักษะทางภาษานิพนธ์ กาบสลับพล25412
300ชีวเคมีของกรดนิวคลีอิคพรงาม ลิ้มตระกูล25413
301ฟู้ดส์นิวส์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์25411
302เคมีทั่วไป 2สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์25414
303สภาวะแวดล้อมของเราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม.ฝ่ายบริการวิชาการ25413
304หลักโภชนาการปัจจุบันเสาวนีย์ จักรพิทักษ์25414
305เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส Iเลิศ สิทธิโกศล25411
306การตรวจและการวัดรังสีธวัช ชิตตระการ25411
307เคมีอินทรีย์เกษร พะลัง25414
308คู่มือปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25411
309ฟู้ดส์นิวส์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์25411
310ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25412
311ตำราปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี25412
312ป่าชายเลน นิเวศวิทยาและการจัดการสนิท อักษรแก้ว25411
313เอกสารการสอนชุดวิชาตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทย หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25411
314ฟิสิกส์ทั่วไป : สำหรับนักศึกษาวิชาชีพทุกสาขาและนักศึกษาชวลิต คัยนันทน์25415
315โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล เล่ม 1วีนัส ลีฬหกุล25416
316ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 3สมพงษ์ ใจดี25412
317โภชนาการเพื่อสุขภาพพรพรรณ รพี25416
318โภชนาหารบำบัดโรคข้อ : ความรู้ป้องกันรักษาปวดข้อแผนใหม่อายุธ อิงนิรชร25411
319สถิติเชิงคณิตศาสตร์จารุมา อัชกุล25411
320เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25412
321หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา25413
322เอกสารการสอนชุดวิชาตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทย หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25411
323พันธุศาสตร์ของเซลล์อมรา คัมภิรานนท์25405
324ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25401
325ชีววิทยา เล่ม 1เชาวน์ ชิโนรักษ์25403
326สถิติมัลลิกา บุนนาค25402
327อาหารและโภชนาการ : นำความรู้สู่การปฏิบัติไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25401
328คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารสุมาลี เหลืองสกุล25405
329การศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อมรวีวรรณ ชินะตระกูล25403
330อาหารและโภชนาการ : นำความรู้สู่การปฏิบัติไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25401
331เอกสารประกอบการสอนวิชา BIC 101 ชีวเคมีประนอม ปัญจพัฒนศิริ25406
332ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานด้านอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยโภชนาการ25401
333คณิตศาสตร์พื้นฐานเลิศ สิทธิโกศล25403
334อาหารพื้นบ้าน 4 ภาคเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ25401
335โปรตีนที่พบใน Body fluidวารุณี เกียรติดุริยกุล25401
336ไวรัสวิทยาพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ25401
337อินทรีย์เคมี Iอุดม ก๊กผล25403
338สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25402
339มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทวี หอมชง25405
340ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เคมีพื้นฐานRosenberg, Jerome L.25402
341เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25402
342อสมการกระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25401
343ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25402
344เอกสารประกอบการสอนวิชา BIC 101 ชีวเคมีประนอม ปัญจพัฒนศิริ25406
345ฟู้ดส์นิวส์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์25401
346แบคทีเรียพื้นฐานสุวณี สุภเวชย์25405
347วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันปิยวรรณ แสงสว่าง25403
348พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25395
349โภชนศาสตร์ชุมชน : ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วปราณีต ผ่องแผ้ว25391
350แบคทีเรียกรัมลบรูปแท่งรจพร วัชโรทยางกูร253910
351อาหารการกินของไทย 4 ภาค : ภาคกลางยุพยงษ์ สุทธิธรรม25391
352สถิติเพื่อการวิจัยคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปประคอง กรรณสูต25392
353สถิติและความน่าจะเป็นทวีรัตนา ศิวดุลย์25393
354อาหารการกินของไทย 4 ภาค : ภาคเหนือยุพยงษ์ สุทธิธรรม25391
355มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมวิชัย เทียนน้อย25392
356เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25393
357ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ สถิติและความน่าจะเป็นสปีเจล, เมอร์เรย์ อาร์.@25391
358เคมีอินทรีย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์25393
359อินทรีย์เคมี IIโสภณ เริงสำราญ25392
360คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เผด็จ สิทธิสุนทร25392
361หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา25391
362สิ่งแวดล้อมศึกษา : การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวินัย วีระวัฒนานนท์25395
363เคมีควอนตัมเบื้องต้นปริญญา อรุณวิสุทธิ์25392
364สูตรอาหารนานาชาติบริษัทซัคเซส มีเดีย จำกัด25391
365คณิตศาสตร์ทั่วไปวิรุฬ บุญสมบัติ25392
366พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25395
367อาหารการกินของไทย 4 ภาค : ภาคใต้ยุพยงษ์ สุทธิธรรม25391
368เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25392
369เคมีอินทรีย์เบื้องต้นเกษร พะลัง25392
370สเปกโตรสโคปีทางเคมีอนินทรีย์วิจิตร รัตนพานี25385
371เคมีอนินทรีย์ 1นิตยา แซ่ซิ้ม25383
372ชีวเคมีเบื้องต้น (เคมีชีวิต)ประดิษฐ์ มีสุข25385
373แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
374กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูงเดช พุทธเจริญทอง25385
375เทคโนโลยีไลโปโซมอรัญญา มโนสร้อย25385
376ก๋วยเตี๋ยวป้ามา25381
377ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 9-12มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
378คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25385
379พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25381
380อาหารโภชนาการและสารเป็นพิษวรนันท์ ศุภพิพัฒน์25382
381ชีวเคมี เล่ม 1 โมเลกุลชีวภาพดาวัลย์ ฉิมภู่25385
382แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 9-12มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
383เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐาน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25382
384ชีวเคมีเบื้องต้น (เคมีชีวิต)ประดิษฐ์ มีสุข25385
385ทฤษฎีอาหารเข็มทอง นิ่มจินดา25383
386ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 5-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
387พันธุศาสตร์โมเลกุลอำนวย จรด้วง25382
388เรขาคณิตโพรเจคทีฟสมภพ ไกรโรจนานันท์25385
389เทคนิคทางเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25385
390อาหารโภชนาการและสารเป็นพิษวรนันท์ ศุภพิพัฒน์25382
391แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 5-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
392ชีวิตกับสภาพแวดล้อมมุกดา สุขสมาน25383
393การผลิตและกระจายเกลือธรรมชาติลือชา วนรัตน์25371
394มลพิษดินและการกัดเซาะดินปริญญา นุตาลัย25372
395ขยะและสารอันตรายธงชัย พรรณสวัสดิ์25371
396ความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยา เล่ม 1วราพร ศรีสุพรรณ25373
397หลักนิเวศวิทยาจิรากรณ์ คชเสนี25372
398ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 13-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
399โภชนาการสำหรับนักกีฬา : คู่มือผู้ฝึกสอนกีฬาเทพวาณี หอมสนิท25372
400แมสสเปกโตรเมตรีสมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25375
401โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25372
402แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 13-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
403มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสมัย อาภาภิรม25376
404สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์วีนัส พีชวณิชย์25375
405มลพิษอากาศธงชัย พรรณสวัสดิ์25372
406ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ที่มีอนาคตบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย25371
407เทคโนโลยีชีวภาพและวัสดุศาสตร์ : เคมีสำหรับอนาคตกู๊ด, แมรี แอล.@25371
408เทอร์โมไดนามิกส์เคมีปริญญา อรุณวิสุทธิ์25372
409ชีวเคมีอาภัสสรา ชมิดท์25374
410มลพิษน้ำธงชัย พรรณสวัสดิ์25372
411สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตสโรช รัตนากร25372
412ชีวเคมีอาภัสสรา ชมิดท์25374
413โภชนศาสตร์เบื้องต้นนิธิยา รัตนาปนนท์25371
414พิษวิทยา : หลักการเบื้องต้นประยุกต์อาหารและโภชนาการแก้ว กังสดาลอำไพ25371
415ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
416วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 2สรสรรค ตันติพัฒน์25362
417จุลชีววิทยาสำหรับพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์บัญญัติ สุขศรีงาม25361
418ไลโปโปรตีนและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งพรทิพย์ โล่ห์เลขา25363
419อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพอารี วัลยะเสวี25362
420ไลโปโปรตีนและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งพรทิพย์ โล่ห์เลขา25363
421วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 1สรสรรค ตันติพัฒน์25362
422เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25362
423เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่ยวที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25362
424คณิตศาสตร์พื้นฐานมงคล ทองสงคราม25361
425วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 2 : แบบฝึกหัดสรสรรค ตันติพัฒน์25362
426ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ แคลคูลัสวัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ25361
427เอกสารประกอบการสอนชีววิทยาวิทยาลัยคริสเตียน25365
428เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่ยวที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25362
429ชีววิทยาทั่วไป 1เพ็ญแสง ปุตตะ25361
430ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สุภาพ บุณยะรัตเวช25364
431แนวคิดและเทคนิคการให้คำปรึกษาทางโภชนาการในงานสาธารณสุขสมชาย ดุรงค์เดช25361
432เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25362
433วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 1 : แบบฝึกหัดสรสรรค ตันติพัฒน์25362
434มาตรฐานโครงสร้างของการพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานประกอบการคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพ สภาการพยาบาล25361
435เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25351
436เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25352
437เอนไซม์ทางอาหาร ตอนที่ 1ปราณี อ่านเปรื่อง25351
438การสัมมนาเรื่องการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและแนวโน้มในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25353
439เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25352
440เอนไซม์ทางอาหาร ตอนที่ 1ปราณี อ่านเปรื่อง25351
441เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25351
442ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์วีนัส พีชวณิชย์25352
443เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25352
444วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารศิวาพร ศิวเวชช25352
445พันธุศาสตร์ของเซลล์อมรา คัมภิรานนท์25351
446เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง โภชนาการกับวิถีชีวิตใหม่ของคนไทยมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสาธารณสุขศาสตร์.ภาควิชาโภชนวิทยา25352
447วิทยาศาสตร์ทั่วไปสมรวดี ฟักผลงาม25351
448เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25352
449เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25352
450เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25352
451โภชนศาสตร์ค้วน ขาวหนู25343
452วิชาชีววิทยาและพันธุศาสตร์เรื่อง Reprodutionทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์25345
453แคลคูลัส 1 : เทคนิคการหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตประเสริฐ พุทธให้25341
454จุลชีววิทยาทั่วไปบัญญัติ สุขศรีงาม25341
455โภชนศาสตร์ค้วน ขาวหนู25343
456ครัวมาตรฐานศรีธวัช จาติเกตุ25341
457ก้าวไปกับโภชนาการเพื่อสุขภาพสาคร ธนมิตต์25341
458ก้าวไปกับโภชนาการเพื่อสุขภาพสาคร ธนมิตต์25341
459เคมีอินทรีย์พื้นฐานพงษ์ทิพย์ โกเมศโสภา25341
460การผลิตและกระจายเกลือเสริมไอโอดีนในระดับชุมชนและอุตสาหกรรมครัวเรือนลือชา วนรัตน์25341
461การสัมมนาเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : กลยุทธ์การดำเนินงานในแผนฯ 7 ให้ครบวงจรสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย25341
462คู่มือปฏิบัติการวิชาชีววิทยาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า25345
463พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยสำนักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์25331
464หลักสเทริโอเคมีของสารอินทรีย์ อำนาจ ตันติวนิช25335
465วิกฤตสิ่งแวดล้อมทางตันแห่งการพัฒนาวินัย วีระวัฒนานนท์25331
466พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25337
467เคมีอาหารกุลยา จันทร์อรุณ25331
468เคมีอาหารกุลยา จันทร์อรุณ25331
469หลักโภชนาการปัจจุบันเสาวนีย์ จักรพิทักษ์25323
470โภชนาการปาหนัน บุญหลง25321
471กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาวินัย วีระวัฒนานนท์25321
472หลักโภชนาการปัจจุบันเสาวนีย์ จักรพิทักษ์25323
473กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาวินัย วีระวัฒนานนท์25321
474เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25322
475จุลชีววิทยาบัญญัติ สุขศรีงาม25322
476โภชนศาสตร์คลีนิคดุษณี สุทธปรียาศรี25322
477โภชนาการปาหนัน บุญหลง25321
478อาหารที่เป็นยาโภชนาบำบัดไฉ้ จิ่ง เฟิง25312
479ชีวเคมีเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25311
480เคมีสำหรับนักศึกษาพยาบาลคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25312
481กินเพื่อสุขภาพช่ออารีย์25311
482หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1กฤษณา ชุติมา25312
483ชีวเคมีเรื่องกรดนิวคลีอิกบุญยืน สาริกะภูติ25312
484เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25311
485ชีวเคมีเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25311
486ฟิสิกส์แผนใหม่ธำรง เมธาศิริ25312
487เอกสารการสอนรายวิชาอาหารและโภชนาการพื้นฐาน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25313
488สุขวิทยาอาหารพูนสวัสดิ์ อภิสิทธิ์25311
489ความน่าจะเป็นและสถิติชะเอม สายทอง25313
490กินเพื่อสุขภาพช่ออารีย์25311
491โภชนาการเชิงชีวเคมีสรรเสริญ ทรัพยโตษก25311
492โภชนาการเชิงชีวเคมีสรรเสริญ ทรัพยโตษก25311
493เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
494เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
495เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25306
496ความน่าจะเป็นและสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาคณิตศาสตร์25302
497เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
498เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
499เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
500ชีววิทยาทบวงมหาวิทยาลัย25305
501ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทยในส่วนที่กินได้ 100 กรัมกองโภชนาการ^กรมอนามัย25301
502เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25303
503เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
504หลักเคมี 1 : ทฤษฏี โครงสร้าง ปฏิกิริยาชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์25304
505เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25306
506ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนกล25304
507โภชนาการก้าวหน้าประไพศรี ศิริจักรวาล25301
508โภชนบำบัดวลัย อินทรัมพรรย์25301
509โภชนาการสำหรับครอบครัวเสาวนีย์ จักรพิทักษ์25301
510เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตและการใช้อาหาร หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
511ชีวเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25302
512คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ25302
513คู่มือปฏิบัติการวิชาชีววิทยาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์25301
514แคลคูลัส 1สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี25302
515เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
516เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
517โภชนาการก้าวหน้าประไพศรี ศิริจักรวาล25301
518ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 2ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25302
519เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
520เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
521วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับชาวบ้านคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25301
522เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
523เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
524ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25301
525แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล 2ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา25301
526เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25291
527เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
528สุขภาพผู้บริโภคสมฤทธิ์ อินทราทิพย์25291
529เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
530เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
531เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
532เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
533วัตถุเจือปน อาหารศิวาพร ศิวเวชช25292
534สถิติเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25292
535เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
536อาหาร-เครื่องดื่มระดับโรงแรมและภัตตาคารวีณา เยาว์วิวัฒน์25291
537เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 6-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
538เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
539โภชนศาสตร์ประยุกต์สมใจ วิชัยดิษฐ25291
540เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
541เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
542ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25291
543โภชนศาสตร์ประยุกต์สมใจ วิชัยดิษฐ25291
544วัตถุเจือปน อาหารศิวาพร ศิวเวชช25292
545หลักสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.ภาควิชาสถิติ25292
546โภชนพิษวิทยาแก้ว กังสดาลอำไพ25291
547ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25291
548เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม หน่วยที่ 5-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
549แบบฝึกหัดเวชพันธุศาสตร์และมนุษย์พันธุ์ศาสตร์วิจารณ์ พานิช25292
550ฟิสิกส์กับชีวิตก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25291
551ชีววิทยาปรีชา สุวรรณพินิจ25282
552อนินทรีย์เคมีวชิระ ชาวหา25281
553ชีวเคมีพื้นฐาน 1สุรีย์ ฟูตระกูล25283
554เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25281
555เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25282
556ชีววิทยา 3เชาว์ ชิโนรักษ์25282
557ชีววิทยาเบื้องต้นนันทพร จารุพันธุ์25282
558ชีวเคมีพื้นฐาน 1สุรีย์ ฟูตระกูล25283
559ชีววิทยา 2เชาว์ ชิโนรักษ์25282
560ตำราโภชนาการสาธารณสุขอุทัย พิศัลยบุตร25282
561วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตอนที่ 1เจือจันทน์ จันทสุพรรณ25282
562ชีววิทยาเบื้องต้นนันทพร จารุพันธุ์25282
563เคมี เล่ม 2ทบวงมหาวิทยาลัย25282
564คู่มือปฏิบัติการทดลองวิชาสุข. 311 : จุลชีววิทยาและปาราสิตวิทยาเบื้องต้นจุฑามาศ เทพชัยศรี25271
565โรคจากงานอุตสาหกรรมมาลินี วงศ์พานิช25271
566หลักสถิติทรงศิริ แต้สมบัติ25272
567เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25271
568อาหารและมะเร็งไมตรี สุทธจิตต์25272
569เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25271
570ชีววิทยาทบวงมหาวิทยาลัย25273
571โภชนาการและภาวะสังคมปัญหาโภชนาการในประเทศไทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25271
572โภชนาการและภาวะสังคมปัญหาโภชนาการในประเทศไทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25271
573เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25271
574เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25271
575พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25274
576อาหารและมะเร็งไมตรี สุทธจิตต์25272
577สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25271
578อาหารหลักและการกำหนดรายการอาหารสุวิมล ตัณฑศุภศิริ25266
579ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25262
580เคมี เล่ม 1ทบวงมหาวิทยาลัย25261
581ชีววิทยาเบื้องต้นของเซลล์บัญญัติ สุขศรีงาม25262
582วัตถุกันเสียในอาหารโครงการตำราวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม25262
583หลักโภชนวิทยาชูเกียรติ มณีธร25262
584เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25261
585หลักโภชนวิทยาชูเกียรติ มณีธร25262
586เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25261
587เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25251
588หลักเคมีทั่วไปกฤษณา ชุติมา25251
589เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25251
590สถิติเบื้องต้นอนันต์ ศรีโสภา25253
591เคมีทั่วไปแพทอง สุวรรณรัฐ25251
592ชีวเคมีคลินิคสุพิศ จินดาวณิค25244
593คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ25241
594ชีวเคมีคลินิคสุพิศ จินดาวณิค25244
595เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25232
596ชีววิทยาทั่วไปสาคร ตรีนันทวัน25231
597จุลชีววิทยา เล่ม 2บัญญัติ สุขศรีงาม25221
598หลักการปฏิบัติการด้านโภชนบำบัดรัศมี คันธเสวี25226
599ฟิสิกส์ ม.4-5-6ช่วง ทมทิตชงค์25211
600ปฏิบัติการและหลักเบื้องต้นในวิชาชีวเคมีกฤษณา รุ่งเรืองศักดิ์25212
601หลักเคมีทั่วไปกฤษณา ชุติมา25191
602ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล25161
603โภชนบำบัดรัศมี คันธเสวี25161
604ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล25161
605ตำราโภชนาการคอร์ท, อี.ซี.@25131
606ตำราโภชนาการคอร์ท, อี.ซี.@25131
         รวม   1261  เล่ม