1. Books

     
1.1 สาขาวิชากายภาพบำบัด
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1.3 สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

2. journals


Image

 

3. E-Books

 

4. databases

Image
 

5. ระบบสืบค้นข้อมูล OPAC

Image