รายงานรายชื่อวารสาร

รายชื่อวารสาร คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับที่ชื่อวารสารกำหนดออก สาขาวิชา
1Musculoskeletal Science & Practiceราย 2 เดือน กายภาพบำบัด
2วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพราย 4 เดือน กายภาพบำบัด
3SMJ : Siriraj Medical Journalราย 2 เดือน กายภาพบำบัด
4Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapyรายเดือน กายภาพบำบัด
5Physical Therapyรายเดือน กายภาพบำบัด
6Cardiopulmonary Physical Therapy Journalราย 3 เดือน กายภาพบำบัด
7เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ พลัสรายเดือน วิศวกรรมชีวการแพทย์
8Suranaree Journal of Science and Technologyราย 3 เดือน วิศวกรรมชีวการแพทย์
9Agriculture and Natural Resourcesราย 2 เดือน วิศวกรรมชีวการแพทย์
10Science Asiaราย 2 เดือน นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร
11โภชนาการราย 6 เดือน นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร
12เทคโนโลยีการอาหาร ม.สยามรายปี นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร