เอกสารรวบรวมแนวทางเวชปฏิบัติต่างๆ ที่น่าสนใจ

  ชื่อเอกสาร   ชื่อเอกสาร
แนวทางวินิจฉัยและบำบัดโรคหืดในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2566 คำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยและดูแลรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ในประเทศไทยสำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ. 2561
คู่มือการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรทางกายและจิต พ.ศ. 2564 (เนื่องจากบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน) แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2561
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ.ศ. 2565 แนวทางการตรวจสมรรถภาพปอด

แนวทางการดําเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ พ.ศ. 2556

ข้อแนะนำการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ.ศ. 2560
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ. 2560

แนวทางการเลือกใช้สูตรยาวัณโรคดื้อยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563

แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน

คำแนะนำเรื่องการวินิจฉัยและรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง
แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา วัณโรคดื้อยาไอโซไนอาซิด: แนวทางปฏิบัติจากองค์การอนามัยโลก ปี 2018

แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ. 2559 Executive Summary Thai Pulmonary Hypertension Guidelines 2020
ข้อแนะนำการปฏิบัติสาธารณสุข “การรักษาผู้ป่วยไอเรื้อรังในผู้ใหญ่” พ.ศ. 2559 แนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษาและติดตามผู้ป่วย systemic sclerosis-associated interstitial lung disease (กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557 แนวทางมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดเป็นพังผืดชนิดไม่ทราบสาเหตุเพื่อการประชาพิจารณ์ Version 1
แนวเวชปฏิบัติการรักษาด้วยยาในโรคปอดอินเตอร์สติเชียลจากโรคกล้ามเนื้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2565

แนวทางมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดเป็นพังผืดชนิดไม่ทราบสาเหตุ (ฉบับปรับปรุง มิถุนายน พ.ศ. 2564)

แนวทางปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงในประเทศไทย พ.ศ. 2556 แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ. 2562

 

ที่มา : http://www.thaiildtst.com/