บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ (List of Approved National/International Journals) ของ สมศ.


วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายชื่อวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ จำนวน 47 ชื่อ ของ สกอ. ประจำปี 2552
เกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกอ.ที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปี 2551
รายชื่อวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จำนวน 13 ชื่อ ของ สกอ. ประจำปี 2551
รายชื่อวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ จำนวน 46 ชื่อ ของ สกอ. ประจำปี 2551
รายชื่อวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จำนวน 12 ชื่อ ของ สกอ. ประจำปี 2550
รายชื่อวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ จำนวน 39 ชื่อ ของ สกอ. ประจำปี 2550

วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เกณฑ์คุณภาพวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับทุนของ สกอ. ประจำปี 2551
สรุปรายชื่อวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2548-2552 ของ สกอ.


วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ของ สกว ประจำปี 2554 
โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ของ สกว ประจำปี 2552
เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกว. ปี 2545

วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เกณฑ์มาตรฐาน ตามโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านสังคมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ของ สกว ประจำปี 2553
เกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ.และ สกว. ประจำปีงบประมาณ 2552


ประกาศเรื่องวารสารวิชาการระดับชาติ สำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุน คปก. ของ สกว. (ปี 2554) 
รายชื่อวารสารระดับชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1)
รายชื่อวารสารระดับชาติสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1)
ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการที่สกว. ยอมรับ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการที่สกว. ยอมรับ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วารสารที่ผลิตในประเทศไทย และปรากฎในฐานข้อมูลสากล
แหล่งตรวจสอบรายชื่อวารสารนานาชาติ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre)
คุณภาพวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ

ข้อควรระวัง หากส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารประเภท Open Access 
Criteria for Determining Predatory Open-Access Publishers
ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารและผลงานวิจัย : ข้อเท็จจริงที่ควรทราบ
SJR (SCImago Journal Rank) และดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารชนิดต่างๆ
ดัชนี H index, SJR, SNIP
ดัชนี Impact Factor
Eigenfactor
Google Scholar Citations
การสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลสากล
การประเมินคุณภาพงานวิจัย ด้วยวิธีการศึกษา Bibliometrics (Impact Factor, h index)
การสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารนานาชาติ
Quality Analysis of Academic Journals published in Thailand
Peer-reviewed journals หมายถึงอะไร ?
PEER REVIEW and the Acceptance of New Scientific Ideas
วารสารแบบเสรี : Open Access Journals