ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561

  ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2561

  ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560

  ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

  ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559

  ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2559

  ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558

  ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558

  ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557

  ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2557

 


 


                                           เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                                                                                                  (เลิกผลิตตัวเล่มปี พ.ศ. 2562)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Avon Promo Code

                     Count : 9 October 2012