1. ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

 

1.1 สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1.2 สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

2. ระดับปริญญาโท (หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)

 

2.1 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2.2 สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

3. ระดับปริญญาโท (หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)

 

3.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

2. journals


Image

 

3. E-Books

 

4. databases

Image
 

5. ระบบสืบค้นข้อมูล OPAC

Image