1. ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

 

1.1 สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1.2 สาขาวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

2. ระดับปริญญาโท (หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)

 

2.3 สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2.1 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2.2 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

2. journals


Image

 

3. E-Books

 

4. databases

Image
 

5. ระบบสืบค้นข้อมูล OPAC

Image