พื้นที่ : 5,765 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว
เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประชากร : 395,027 คน
ภาษาราชการ : มาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu)
ศาสนา : อิสลาม (67%) พุทธ (13%) คริสต์ (10%) และฮินดู (10%)
ระบอบการปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย์
วันชาติ : 23 กุมภาพันธ์
หน่วยเงินตรา : บรูไนดอลลาร์
ดอกไม้ประจำชาติ : ดอก Simpor (Dillenia Suffruticosa) เป็นดอกไม้ที่มีกลีบดอกขนาดใหญ่
สีเหลืองเมื่อบานเต็มที่กลีบดอกจะบานออกคล้ายกับร่ม

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
- สินค้านำเข้าสำคัญ เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกษตร อาทิ ข้าวผลไม้
- สินค้าส่งออกสำคัญ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
- ตลาดส่งออกที่สำคัญ ญี่ปุ่น อาเซียน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย
- ตลาดนำเข้าที่สำคัญ อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น

มวลรวมภายในประเทศ
เงินตรา ดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar) ประมาณ 1.84 ดอลลาร์บรูไน/ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์
หรือประมาณ 24.8 บาท/1 ดอลลาร์บรูไน (เงินดอลลาร์บรูไนมีมูลค่าเท่ากับเงินดอลลาร์สิงคโปร์และ สามารถใช้แทนกันได้)
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี 12,911 ดอลลาร์สหรัฐ (2545)
GDP 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2545)
GDP per capita 18,600 ดอลลาร์สหรัฐ(2545)
GDP Growth ร้อยละ 4.1 (2545)*
รายได้ประชาชาติต่อหัว 12,911 ดอลลาร์สหรัฐ (2545)
อัตราการว่างงาน ร้อยละ 4.7

การศึกษาของบรูไนดารุสซาลาม
บรูไนดารุสซาลาม ไม่มีการจัดการศึกษาภาคบังคับ แต่มีการจัดการศึกษาให้แก่เด็กทุก
คนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระบบการจัดการศึกษาของบรูไนดารุสซาลาม มีดังนี้
- ระดับก่อนประถมศึกษา 1 ปี
- ระดับประถมศึกษา 6 ปี
- ระดับมัธยมศึกษา 7-8 ปี
(แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2-3 ปี และระดับ
เตรียมอุดมศึกษา 2 ปี)
- ระดับมหาวิทยาลัย 3-4 ปี