พื้นที่ : 513,115.02 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : ประมาณ 67 ล้านคน
ศาสนา : พุทธ (94.6%) อิสลาม (4.6%) คริสต์ (0.7%) อื่น ๆ (0.1%)
เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร
ภาษา : ภาษาไทย
ระบบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
สกุลเงิน : บาท
ดอกไม้ประจำชาติ : ต้น Ratchaphruek หรือราชพฤกษ์ มีช่อดอกสีเหลืองที่สวยงาม ชาวไทยถือว่าสีเหลือง
ของดอกไม้ชนิดนี้ คือ สีของพระพุทธศาสนา และความรุ่งโรจน์ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ ของความสามัคคีปรองดองของคนไทย

ข้อมูลเศรษฐกิจ
- สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบแผงวงจรไฟฟ้า ยางพารา เม็ดพลาสติก อัญมณีเครื่องประดับ น้ำมันสำเร็จรูป เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบเคมีภัณฑ์
- ตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 15% ญี่ปุ่น 12.7% จีน 9.0 % สิงคโปร์ 6.4 % และ
ฮ่องกง 5.5 %
- สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันดิบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วน
ประกอบเคมีภัณฑ์ สินแร่โลหะ อื่นๆ เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่ง
และทองคำ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานพาหนะ
- แหล่งนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น 20.1 % จีน 10.6 % สหรัฐอเมริกา 6.7 % มาเลเซีย 6.6 %
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5.6 %

ระบบการศึกษาของประเทศไทย
ระบบการศึกษาไทยปัจจุบันตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 มีการจัดการศึกษาสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาในระบบเป็นแบบ 6: 3:3 โดยจัดการศึกษาเป็นสองระดับ คือ
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
1.1 การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุ 3-6 ปี
1.2 การศึกษาระดับประถมศึกษาใช้เวลาเรียน 6 ปี
1.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาเรียน 3 ปี
1.4 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน 3 ปี แบ่งเป็นสองประเภท ดังนี้
1) ประเภทสามัญศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
2)ประเภทอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ หรือ ศึกษาต่อในระดับอาชีพชั้นสูงต่อไป
2. การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็น สองระดับ คือ ระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญา