สาธารณรัฐสิงคโปร์ (REPUBLIC OF SINGAPORE)
พื้นที่ : 694.4 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง : สิงคโปร์
ประชากร : 4.6 ล้านคน
ภาษาราชการ : อังกฤษ จีนกลาง มลายูและทมิฬ
ศาสนา : พุทธ (42.5%) อิสลาม (14.9%) คริสต์ (14.6%) ฮินดู (4%) ไม่นับถือศาสนา (24%)
สกุลเงิน : ดอลลาร์สิงคโปร์
ดอกไม้ประจำชาติ : ดอก Vanda Miss Joaquim เป็นดอกกล้วยไม้ซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศ
สิงคโปร์โดยตั้งชื่อตามผู้ผสมพันธุ์มีสีม่วงและรูปลักษณ์ที่สวยงาม

ข้อมูลเศรษฐกิจ
- อุตสาหกรรมหลัก การผลิต การก่อสร้าง การคมนาคมขนส่ง และโทรคมนาคม การเงิน
และการธนาคารและการบริการอื่น ๆ
- สินค้าส่งออกที่สำคัญ เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้า
- สินค้านำเข้าที่สำคัญ เครื่องจักรกลชิ้นส่วนอุปกรณ์ ไฟฟ้าน้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร
- ตลาดนำเข้าที่สำคัญ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทย
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์
รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการศึกษามากโดยถือว่าประชาชนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของ
ประเทศ รัฐบาลได้ให้การอุดหนุนด้านการศึกษาจนเสมือนกับเป็นการศึกษาแบบให้เปล่า โรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาล้วนเป็นโรงเรียนของรัฐบาลหรือกึ่งรัฐบาลสถานศึกษาเอกชนในสิงคโปร์
มีเฉพาะในระดับอนุบาลและโรงเรียนนานาชาติเท่านั้น

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ แบ่งได้ดังนี้
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการจัดการศึกษาภาคบังคับ ใช้เวลา 10 ปี แบ่งได้ดังนี้
- ระดับประถมศึกษา 6 ปี
- ระดับมัธยมศึกษา 4 ปี
- เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมแล้ว ผู้ที่สนใจเรียนสายวิชาชีพเทคนิคหรืออาชีวศึกษา ก็สามารถแยก
ไปเรียนตามสถาบันต่างๆ ได้ ส่วนผู้ที่เรียนต่อในมหาวิทยาลัยก็จะเข้าศึกษาต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษาอีก 2 ปี

การศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหลักในสิงคโปร์มี 3 แห่ง คือ
1. National University of Singapore (NUS) จะให้การศึกษาครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา
ทั้งแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ
2. Nanyang Technological University จะเน้นการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ
รวมทั้งวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาธุรกิจ และการบัญชี
3. Singapore Management University (SMU) เน้นเรื่องธุรกิจและการจัดการ