พื้นที่ : 5,070,606 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 245.5 ล้านคน
เมืองหลวง : กรุงจาการ์ตา
ภาษาราชการ : บาร์ฮาซา อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)
ศาสนา : อิสลาม (88%) คริสต์ (8%) ฮินดู (2%) พุทธ (1%) อื่น ๆ (1%)
สกุลเงิน : รูเปียห์
ดอกไม้ประจำชาติ : ดอก Moon Orchid หรือกล้วยไม้ราตรีเป็นกล้วยไม้ในสายพันธ์ Phalaenopsis
Amabilis

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
- สินค้านำเข้าที่สำคัญ น้ำมัน เหล็ก ท่อเหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็ก สิ่งทอ เคมีภัณฑ์
- สินค้าส่งออกที่สำคัญ ก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ จากไม้ สิ่งทอ
- ตลาดนำเข้าที่สำคัญ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา
- ตลาดส่งออกที่สำคัญ EU ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร์

ระบบการศึกษาของอินโดนีเซีย
การจัดการศึกษาของอินโดนีเซีย มีรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การศึกษาด้านการสอนศาสนา การศึกษาระดับอุดมศึกษา
เป็นต้น
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เวลา 9 ปี โดยเรียนชั้นประถมศึกษา 6 ปี และชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 3 ปี
- การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน 3 ปี
- การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 3 -4 ปี ปริญญาโท 2 ปี
และปริญญาเอก 3 ปี สถาบันที่ให้การศึกษาระดับสูงนี้มีลักษณะเป็นสถาบันวิชาการ โพลีเทคนิค สถาบัน
การศึกษาและมหาวิทยาลัย