พื้นที่ : 657,740 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 57.5 ล้านคน
เมืองหลวง : นครเนปิดอว์
สกุลเงิน : จั๊ด
ศาสนา : พุทธ (90%) คริสต์ (5%) อิสลาม (3.8%) ศาสนาฮินดู (0.05%)
ดอกไม้ประจำชาติ : ดอก Paduak หรือดอกประดู่ ผลิดอกสีเหลืองทองและส่งกลิ่นหอมหลังฤดูฝนแรกของ
เดือนเมษายน

ข้อมูลเศรษฐกิจ
- สินค้านำเข้าที่สำคัญ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรอุตสาหกรรมสินค้า
แปรรูป สินค้าอาหาร
- สินค้าส่งออกที่สำคัญ ก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ ไม้ซุง
- ตลาดนำเข้าที่สำคัญ จีน สิงคโปร์ ไทย
- ตลาดส่งออกที่สำคัญ ไทย อินเดีย จีน
ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์
รัฐเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณของทุกโรงเรียน โดยนักเรียนจะเสียค่าเล่าเรียนเฉพาะในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น ระบบการศึกษาแต่เดิมนั้นเป็นระบบบริหารซึ่งรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง
ต่อมาได้มีการกระจายอำนาจการบริหารออกไปสู่ระดับรัฐและหัวเมืองต่างๆ โดยมีหัวหน้าส่วนการศึกษา
เป็นผู้ควบคุมดูและประสานงาน

ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นระบบ 5 : 4 : 2 ดังนี้
- ระดับประถมศึกษา 5 ปี (อนุบาล 1 ปี และประถม 4 ปี)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2
- ระดับอาชีวศึกษา 1-3 ปี อุดมศึกษา 4-6 ปี
กรมการเทคโนโลยี เกษตรและอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานที่ดูแลจัดการศึกษาด้านเกษตรกรรม
พาณิชยกรรม วิศวกรรมเครื่องกล การประมง คหกรรม และการฝึกหัดครู ทางด้านช่างเทคนิค