พื้นที่ : 181,035 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 14.45 ล้านคน
เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ
ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ภาษาราชการ : ภาษาเขมร
ศาสนา : พุทธเถรวาท (มหานิกาย 90% และธรรมยุตินิกาย 10%)
สกุลเงิน : เรียล
ดอกไม้ประจำชาติ : ดอก Rumdul หรือดอกลำดวนเป็นดอกสีขาวเหลืองอยู่บนใบเดี่ยว มีกลิ่นหอมในเวลาค่ำ

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
- สินค้าส่งออก เสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า ปลา ไม้ ยางพารา บุหรี่ และข้าว
- สินค้านำเข้าสำคัญ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องดื่ม ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์ยาง
- ตลาดนำเข้า จีน (18.1%) ฮ่องกง (16.8%) เวียดนาม (12.3%) ไทย (12.2%) ไต้หวัน (10.9%)
- ตลาดส่งออก สหรัฐอเมริกา (66.6%) เยอรมนี (9.6 %) สหราชอาณาจักร (5.5%)
แคนาดา (4%) เวียดนาม (2.7%)

ระบบการศึกษาของกัมพูชา
ระบบการจัดการศึกษาของกัมพูชาได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อให้การศึกษาเป็นกลไกสำคัญของประเทศในการขจัดความยากจน การจัดระบบการศึกษาของกัมพูชา
มีดังนี้
- ระดับก่อนประถมศึกษา 3 ปี
- ระดับประถมศึกษา 6 ปี
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี
- ระดับอุดมศึกษา 4-7 ปี
- การจัดการศึกษาด้านอาชีวะและเทคนิคจัดให้ตั้งแต่ 1 ปี ไปจนถึง 3- 5 ปี
โดยจะเน้นการฝึกทักษะให้กับประชาชน