พื้นที่ : 329,758 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประชากร : 28.9 ล้านคน
ภาษาราชการ : มาเลย์
ศาสนา : อิสลาม (60%) พุทธ (19%) คริสต์ (12%) อื่น ๆ (9%)
วันชาติ : 31 สิงหาคม 54
สกุลเงิน : ริงกิต
ดอกไม้ประจำชาติ : ดอก Bunga raya หรือดอกพู่ระหงโดยทั้ง 5 กลีบดอกเป็นตัวแทน 5 หลักการ แห่งความเป็นชาติของมาเลเซีย ซึ่งเป็นปรัชญาเพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความอดทนในชาติ

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
- สินค้านำเข้าที่สำคัญ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม
สินค้าแปรรูป สินค้าอาหาร
- สินค้าส่งออกที่สำคัญ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว
ปิโตรเลียม เฟอร์นิเจอร์ ยาง น้ำมันปาล์ม
- ตลาดส่งออกที่สำคัญ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน ไทย ฮ่องกง
- ตลาดนำเข้าที่สำคัญ ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ไทย

ระบบการศึกษาของมาเลเซีย
ระบบการศึกษาของประเทศมาเลเซียแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
- ระดับการเตรียมความพร้อม
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยมัธยมศึกษาตอนต้น (ปี 1-3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ปี 4-5) เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากระดับประถมศึกษา
- ระดับเตรียมอุดมศึกษา คือการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาแต่ยังไม่ถึงระดับ
ปริญญาตรีโดยที่นักศึกษาที่จบระดับนี้ สามารถก้าวไปสู่ระดับปริญญาตรีได้การศึกษาในระดับนี้ใช้เวลา 2 ปี
- ระดับอุดมศึกษา แบ่งสถาบันออกเป็น 2 ส่วนคือ สถาบันของรัฐและสถาบันของเอกชน