พื้นที่ : 331,690 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง : กรุงฮานอย
ประชากร : 89.57 ล้านคน
ภาษาราชการ : เวียดนาม
ศาสนา : พุทธ (มหายาน)
สกุลเงิน : ด่อง
ดอกไม้ประจำชาติ : ดอก Lotus หรือดอกบัว เป็นดอกไม้ที่ชาวเวียดนามถือว่าเป็น 1 ใน 4 ดอกไม้และ
พืชที่มีความสง่างาม

ข้อมูลเศรษฐกิจ
- ทรัพยากรสำคัญ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน แร่บ๊อกไซต์
- อุตสาหกรรมหลัก ด้านอาหาร สิ่งทอ รองเท้า เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์
- สินค้าส่งออกที่สำคัญ น้ำมันดิบ เสื้อผ้า และสิ่งทอ อาหารทะเล ยางพารา ข้าว กาแฟ รองเท้า
- สินค้านำเข้าที่สำคัญ วัตถุดิบ วัสดุสิ่งทอ เครื่องหนัง เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
- ตลาดส่งออกที่สำคัญ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป
- ตลาดนำเข้าที่สำคัญ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ จีน

ระบบการศึกษาของเวียดนาม
การศึกษาสามัญ 12 ปี มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนได้มีจิตวิญญาณในความเป็นสังคมนิยม
มีเอกลักษณ์ประจำชาติและมีความสามารถในด้านอาชีพ
ระบบการจัดการศึกษาของเวียดนามมีดังนี้
1. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (Pre-School Education) ประกอบด้วยการเลี้ยงดูเด็ก
สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี และอนุบาลสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
2. การศึกษาสามัญ (5 : 4 : 3)
- ระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ 5 ปี ชั้น 1-5
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ชั้น 6-9
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือชั้น 10-12
3. การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ ทีเทียบเคียงทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
4. การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็นระดับอนุปริญญา (Associate degree) และระดับปริญญา
5. การศึกษาต่อเนื่อง เป็นการศึกษาสำหรับประชาชนที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบสายสามัญ
และสายอาชีพ