พื้นที่ : 298,170 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง : กรุงมะนิลา
ประชากร : 98 ล้านคน
ภาษาราชการ : ตากาล็อคและอังกฤษ
ศาสนา : โรมันคาทอลิก (83%) โปรเตสแตนท์ (9%) อิสลาม (5%) อื่น ๆ(3%)
สกุลเงิน : เปโซ
ดอกไม้ประจำชาติ : ดอก Sampaguita Jasmine มีกลีบดอกรูปดาวสีขาวที่บานตลอดทั้งปี แย้มดอกตอน กลางคืน และมีกลิ่นหอม

ข้อมูลเศรษฐกิจ
- สินค้าส่งออกที่สำคัญ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล เสื้อผ้าสำเร็จรูป และยานพาหนะ
- สินค้านำเข้าที่สำคัญ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องจักรกล เหล็ก ยานพาหนะ
และพลาสติก
- ทรัพยากรสำคัญ สินแร่โลหะ ก๊าซธรรมชาติ ทองแดงและทองคำ
- อุตสาหกรรมหลัก เสื้อผ้า ยา เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอาหารแปรรูป
- ตลาดส่งออกที่สำคัญ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน เนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง สิงคโปร์
- ตลาดนำเข้าที่สำคัญ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน จีน เกาหลีใต้
ระบบการศึกษาของฟิลิปปินส์
ระบบการศึกษาของประเทศฟิลิปินส์มีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยการศึกษาแบบ
ที่เป็นทางการนั้นมีลำดับขั้นตอนของการเรียนอยู่สามระดับนั่นคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
และระดับอุดมศึกษา

ระบบการศึกษาของฟิลิปปินส์ มีดังนี้
- ระบบการศึกษาปฐมวัย เป็นการเรียนชั้นอนุบาลเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา
- ระดับประถมศึกษาใช้เวลาศึกษาภาคบังคับ 6 ปี ที่โรงเรียนของรัฐบาลหรือ 7 ปี ในโรงเรียนของ
เอกชน
- ระดับมัธยมศึกษาใช้เวลา 4 ปี
- การศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษายังรวมไปถึงหลักสูตรอาชีวศึกษาแบบ 1-3 ปี ที่อาจไม่มีการมอบ
ปริญญาก็ได้
- ระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชา
การจัดการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ หรือนอกระบบโรงเรียน ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ที่ไม่รู้
หนังสือนอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ ใช้การเรียนการสอนแบบบททวิภาษาบางวิชาจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ส่วนวิชาอื่นๆ จะสอนเป็นภาษาตากาล็อค