ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

       ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ เพื่อการศึกษา ค้นคว้าและการให้บริการ ดังนี้
       1. ความร่วมมือกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) การเป็นสมาชิกฐานข้อมูล ThaiLis
           ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) ของ ThaiLis เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full text) ของไทย จัดทำโดยห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บริการแหล่งข้อมูลเอกสารฉบับเต็มได้แก่ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และบทความวิชาการ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าใช้บริการ ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถเข้าใช้จากคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุด ที่เป็นสมาชิกและมหาวิทยาลัยคริสเตียนเป็นหนึ่งในสมาชิกเช่นกัน (คลิก) Link URL: https://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php
       2. เครือข่ายความร่วมมือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ
           ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มีความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้
           1) ความร่วมมือการใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์เพื่อตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ
           2) ความร่วมมือทางวิชาการในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
               เป็นความร่วมมือทางวิชาโดยมีการตกลงความมร่วมมือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) กับสำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้บริการทรัพยากรของห้องสมุดในเครือข่ายได้ ซึ่งศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นหนึ่งในสมาชิกความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ทำให้เกิดการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดบางแห่งไม่มี ซึ่งเป็นการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันระหว่างห้องสุดอย่างคุ้มค่า
       3. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
           เป็นความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่าย ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 5 ประการ
           1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
           2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
           3) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรห้องสมุดร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
           4) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
           5) เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย ตลอดจนการเขียนบทความทางวิชาการในทางบรรณารักษศาสตร์
           (คลิก) Link URL: https://www.thaipul.org
       4. ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในภูมิภาคตะวันตก
           ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มีความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วิทยาลัยทองสุข มหาวิทยาลัยธนบุรี และวิทยาลัยแสงธรรม