ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้ประสานงานการใช้ห้องสมุดร่วมกันระหว่างห้องสมุด 6 สถาบัน ได้แก่

                        1. มหาวิทยาลัยคริสเตียน

                        2. มหาวิทยาลัยสยาม

                        3. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

                        4. วิทยาลัยทองสุข

                        5. วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี

                        6. วิทยาลัยแสงธรรม

            ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาแต่ละสถาบัน สามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดทั้ง 6 สถาบัน ได้โดยการแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าบริการอื่นๆ ตามที่แต่ละสถาบันกำหนด