งานบริการภายในศูนย์วิทยบริการและหอสมุด

        บริการยืม - คืน ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด จัดให้มีบริการยืม-คืน หนังสือ แก่สมาชิกห้องสมุดสามารถยืมทรัพยากรห้องสมุดประเภทต่างๆ ออกนอกห้องสมุดได้ ตามระเบียบการให้บริการของสมาชิกแต่ละประเภท โดยติดต่อขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน ชั้น 1

        บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ วารสารและหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับปัจจุบันและย้อนหลังจัดบริการไว้ที่พื้นที่ชั้น 1 ของศูนย์วิทยบริการฯ (บางส่วนที่เป็นวารสารล่วงเวลา ระหว่างปีจะเก็บชั้นปิด) การให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ไม่อนุญาตให้ยืมไปใช้ภายนอก ใช้เฉพาะภายในศูนย์วิทยบริการเท่านั้นฯ ทั้งนี้ ศูนย์วิทยบริการฯ มีบริการถ่ายเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกภายในพื้นที่ด้วย

        บริการสื่อโสตทัศน์ เป็นบริการสื่อโสตทัศน์วัสดุประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ DVD, CD-ROM วีดีโอเทป เทปบันทึกเสียง การใช้บริการสามารถใช้บริการภายในศูนย์วิทยบริการฯ และสามารถยืมไปใช้ภายนอก โดยติดต่อยืมที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน ชั้น 1

        บริการเครื่องสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (Internet) การใช้บริการ ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเพื่อกำหนด ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ก็จะสามารถใช้ได้ตลอดจนจบการศึกษา

        การพิมพ์ข้อมูล (Print Out) ผู้ใช้สามารถดำเนินการปริ้นเอกสารด้วยตนเอง โดยติดต่อเติมเงินเพื่อรับรหัสผ่าน ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน ชั้น 1

        บริการยืมต่อด้วยตนเอง เป็นบริการที่สมาชิกห้องสมุดสามารถต่ออายุการยืมหนังสือที่จะครบกำหนดส่งผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถเข้าใช้บริการที่เมนู Renew (เมนูอยู่ด้านขวา) หน้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการฯ

        บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ศูนย์วิทยบริการฯ เป็นสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานข้อมูล CINAHL, ฐานข้อมูล eBook Collection, ฐานข้อมูล Proquest และฐานข้อมูล Matichon e-library

        การบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า เป็นบริการที่ช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่มีปัญหาการใช้บริการต่างๆ ภายในศูนย์วิทยบริการฯ และช่วยค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะจากฐานข้อมูลที่ศูนย์วิทยบริการฯ บอกรับเป็นสมาชิก เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลตรงตามความต้องการและรวดเร็ว ผู้สนใจสามารถติดต่อ ขอใช้บริการด้วยตนเองที่โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 1 ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด นครปฐม สำหรับผู้ใช้บริการที่ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ เคาน์เตอร์ ชั้น 8 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอความช่วยเหลือจากบรรณารักษ์โดยตรง ติดต่อคุณธัญญรัตน์ thanyarat7849@gmail.com

        บริการจองหนังสือ เป็นบริการที่สมาชิกห้องสมุด สามารถจองหนังสือเล่มที่ต้องการแต่มีผู้ใช้บริการอื่นยืมไปแล้ว โดยสามารถจองผ่านระบบสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ (OPAC) โดยเมื่อหนังสือถูกนำมาคืน เจ้าหน้าที่จะเก็บหนังสือไว้ที่ชั้นจอง และให้บริการสำหรับผู้จอง หากภายใน 3 วัน ผู้จองไม่มาติดต่อขอยืมหนังสือ เจ้าหน้าที่จะนำขึ้นชั้นเพื่อให้บริการยืมตามปกติ

        บริการสำรอง หนังสือ - สื่อโสตทัศน์ เป็นบริการสำหรับอาจารย์ผู้สอนสำรองหนังสือ - สื่อโสตทัศน์ เพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาของตน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรได้ทั่วถึง โดยสามารถขอสำรองหนังสือในระบบออนไลน์ ที่เมนู "Reseserve" หน้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการฯ

        บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan) เป็นบริการที่ศูนย์วิทยบริการฯ ช่วยเหลือผู้ใช้ที่ต้องการยืมหนังสือ หรือเอกสารที่ไม่มีบริการในศูนย์วิทยบริการฯ แต่มีในห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ ผู้ใช้สามารถติดต่อใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้ที่กลุ่มงานบริการสารสนเทศ ชั้น 1 ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด นครปฐม สำหรับผู้ใช้บริการที่ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ เคาน์เตอร์ ชั้น 8 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอความช่วยเหลือจากบรรณารักษ์โดยตรง ติดต่อคุณธัญญรัตน์ thanyarat7849@gmail.com

        บริการห้องศึกษาค้นคว้า ศูนย์วิทยบริการฯ มีห้องสำหรับให้บริการศึกษาค้นคว้า สำหรับอาจารย์ และนักศึกษา บริเวณพื้นที่ชั้น 2 โดยผู้ใช้บริการสามารถขอติดต่อจองห้องล่วงหน้าได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม - คืน

        บริการขอเลข ISBN/ISSN ผู้ใช้สามารถติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองโดยตรงที่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร 10300 ติดต่อ โทร. 02-281-5449, 628-5183 โทรสาร 02-281-5450