การรับบริจาคทรัพยากรสารนิเทศและแนวปฏิบัติ

              

              ทรัพยากรสารนิเทศ ที่ได้รับบริจาคมีหลากหลายรูปแบบและจำนวนมาก ได้แก่ หนังสือ วารสาร จุลสาร และสื่อดิจิทัล จากหน่วยงานต่าง ๆ หรือบุคคลบริจาคมาให้ห้องสมุด ซึ่งทรัพยากรสารนิเทศดังกล่าว ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของห้องสมุด ในกรณีที่ได้รับบริจาคมาและไม่ตรงตามนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาโดยสามารถดำเนินการในลักษณะต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมและไม่ต้องแจ้งให้ผู้บริจาคทราบล่วงหน้า
              การคัดแยกทรัพยากรสารนิเทศที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมา เพื่อการนำออกบริการ โดยจะยึดหลักการนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมทรัพยากรสารนิเทศ การจัดเตรียมชั้นจัดเก็บและพื้นที่ของห้องสมุดที่มีจำกัดเป็นหลักสำคัญ โดยเกณฑ์การพิจารณานำออกให้บริการ ดังนี้
              1. ลักษณะทางกายภาพหนังสือทั่วไป
                  1) สะอาด ไม่มีรอยขีดเขียน สภาพสมบูรณ์
                  2) กระดาษไม่เหลือง เก่า เป็นสีน้ำตาล ไม่ชำรุดฉีกขาด เปียกชื้น ขึ้นรา
                  3) หนังสือไม่เป็นฉบับถ่ายสำเนา และไม่มีตราประทับ จดบันทึกทั้งเล่ม
              2. ลักษณะเนื้อหา
                  1) สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีเนื้อหาที่ทันสมัยไม่เป็นหนังสือเก่า ปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี หรือ 10 ปี กับหนังสือบางประเภทที่เป็นหนังสือทรงคุณค่า
                  2) เป็นหนังสือที่มีคุณค่าส่งเสริมการเรียนรู้ คุณลักษณะที่ดีต่อการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย


              หนังสือที่รับบริจาค ห้องสมุดจะทำจดหมายตอบขอบคุณให้กับผู้บริจาค (หากผู้บริจาคประสงค์ต้องการ) สำหรับหนังสือที่บริจาคไม่ตรงกับนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ มีจำนวนมากเกิน หรือซ้ำกับทรัพยากรที่ห้องสมุดมีอยู่แล้ว ห้องสมุดจะทำการบริจาคต่อให้กับหน่วยงานอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา หรือดำเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ของห้องสมุดต่อไป

 

สอบถามเพิ่มเติม
โทร: 034-388-555 ต่อ 3101-04
Email: library@christian.ac.th