ระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรสารนิเทศของศูนย์วิทยบริการและหอสมุด
วัสดุให้ยืม ประเภทผู้ยืม จำนวน ระยะเวลา

 

 

หนังสือทั่วไป

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
5 เล่ม
7 วัน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
7 เล่ม
14 วัน
อาจารย์
10 เล่ม
30 วัน
เจ้าหน้าที่
5 เล่ม
7 วัน

 

หนังสือสำรอง

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
1 เล่ม
1 วัน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1 เล่ม
1 วัน

 

 

สื่อโสตทัศน์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
3 ม้วน
14 วัน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3 ม้วน
14 วัน
อาจารย์
3 ม้วน
14 วัน
เจ้าหน้าที่
3 ม้วน
14 วัน