วัสดุให้ยืม ประเภทผู้ยืม จำนวน ระยะเวลา
หนังสือทั่วไป
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
5 เล่ม
7 วัน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
7 เล่ม
14 วัน
อาจารย์
10 เล่ม
20 วัน
เจ้าหน้าที่
3 เล่ม
7 วัน
หนังสือสำรอง
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
1 เล่ม
1 วัน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1 เล่ม
1 วัน
อาจารย์
1 เล่ม
1 วัน
เจ้าหน้าที่
1 เล่ม
1 วัน
สื่อโสตทัศน์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
3 ม้วน
7 วัน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3 ม้วน
7 วัน
อาจารย์
3 ม้วน
7 วัน
เจ้าหน้าที่
3 ม้วน
7 วัน