Staff

นางธัญญรัตน์ หวานแท้

หัวหน้าศูนย์วิทยบริการและหอสมุด

 

นางสาวกานต์เทวี ด้วงพูล

พนักงาน

 

นางอุษา ขาวมานิตย์

พนักงาน

 

นางสาวศิริรัตน์ บุญเปลี่ยนพล

พนักงาน

 

นางสาวชุติมา อ่ำโต

พนักงาน