HIStory

            ปีการศึกษา 2527 ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน เดิมมีฐานะเป็นห้องสมุดวิทยาลัยคริสเตียน เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 ซึ่งแรกเริ่มจัดรวมอยู่กับห้องสมุดแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6  ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
            ปีการศึกษา 2536 ได้แยกห้องสมุดวิทยาลัยคริสเตียน ออกจากห้องสมุดแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เพื่อให้บริการศึกษาค้นคว้าแก่นักศึกษา และอาจารย์ ของวิทยาลัยคริสเตียน โดยใช้ที่ทำการแห่งเดิม ซึ่งขณะนั้นวิทยาลัยคริสเตียนเปิดดำเนินการสอนเพียง 1 คณะวิชา คือ คณะพยาบาลศาสตร์    มีบรรณารักษ์ประจำ 2 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน มีพื้นที่ให้บริการขนาด 142.5 ตารางเมตร ประกอบด้วยชั้นวางหนังสือ วารสาร และโต๊ะนั่งอ่านหนังสือ จำนวน 75 ที่นั่ง
            ปีการศึกษา 2539 วิทยาลัยคริสเตียน ได้ย้ายมาอยู่ ณ สถานที่ตั้งแห่งใหม่ในจังหวัดนครปฐมและเปิดสอนเพิ่มอีก 2 คณะวิชา คือ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ จึงได้จัดสร้างอาคารเอกเทศ 2 ชั้น เพื่อให้ใช้เป็นที่ทำการของห้องสมุด โดยเปลี่ยนฐานะและใช้ชื่อใหม่ว่า “ศูนย์วิทยบริการ”  (Learning Resource Center)  ซึ่งมีเนื้อที่ 3,035  ตารางเมตร สามารถจุที่นั่งอ่านได้มากกว่า 400 ที่นั่ง เพื่อบริการทางวิชาการและเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเอง และได้เริ่มนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บและให้บริการสารนิเทศ พร้อมทั้งมีระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ ผ่านระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Internet) ที่สามารถให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้ในวงกว้างอีกด้วย
            ปีการศึกษา 2541   อาจารย์วัลลภา  วโรทยานนท์ เป็นหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ

            ปีการศึกษา 2542   อาจารย์นิพรรณ  ทัฬหะกุลธร  เป็นหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เมื่อปีการศึกษา 2547
            ปีการศึกษา 2544-2545 ศูนย์วิทยบริการ แบ่งการบริหารงานภายในออกเป็น 5 งาน คือ งานสารบรรณและธุรการ งานพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด งานวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุด งานบริการ และงานวารสาร และได้รับอนุมัติตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ประจำศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1 คน ทำให้งานเทคโนโลยีสารนิเทศ มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบโปรแกรมงานห้องสมุด ทำให้ระบบการจัดเก็บและให้บริการหนังสือ วารสาร มีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ในการบริการยืม-คืนหนังสือ และการสืบค้นข้อมูลมากยิ่งขึ้น
            ปีการศึกษา 2546-2548 ศูนย์วิทยบริการ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร โดยแบ่งเป็น 3 งาน คือ งานบริหาร งานเทคนิค งานบริการ และได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบบริการเพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพด้านการบริการ ตามนโยบายหลักการบริการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ระบบโปรแกรมการให้บริการอินเตอร์เน็ต ระบบโปรแกรมงานห้องสมุด ให้สามารถสืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ตได้ การบริการฐานข้อมูลออนไลน์ และการพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์วิทยบริการ ให้เป็นแหล่งสืบค้นสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารถึงผู้ใช้บริการที่สะดวก รวดเร็ว
            ปีการศึกษา 2549-2551 มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารภายใน แบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานเทคนิคและธุรการ และกลุ่มงานบริการสารนิเทศ และได้เปลี่ยนแปลงชื่อเรียกส่วนงานเป็น “ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด” (Learning Resource Center and Library) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 นอกจากนั้นได้พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
            ปีการศึกษา 2552-2554  ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายใน  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริการสารนิเทศ และได้พัฒนาปรับปรุงงาน ทั้งด้านกายภาพและด้านบริการ เพื่อตอบสนองนโยบายการบริการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ได้แก่  การปรับปรุงพื้นที่บริการภายในศูนย์วิทยบริการและหอสมุด  การจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  สำหรับการบริการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ในด้านบริการนอกจากการจัดหาหนังสือ วารสารและสื่อโสตทัศน์แล้ว  ยังได้จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้านงานวิจัย วิทยานิพนธ์และบทความวารสารวิชาการเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
            ปีการศึกษา 2555-2556 ศูนย์วิทยบริการฯ  ได้พัฒนาปรับปรุงด้านกายภาพภายในอาคารเพื่อความสะดวก สบาย และมีความทันสมัย โดยปรับปรุงและขยายพื้นที่บริเวณทางเข้าห้องสมุดให้กว้างขวาง และจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมทรัพยากรสารนิเทศและควบคุมการเข้า – ออก ด้วยระบบ RFID
            ปีการศึกษา 2559 ศูนย์วิทยบริการฯ ได้ดำเนินการต่อเติมห้องซ่อมหนังสือ บริเวณชั้น 2 ของอาคาร เพื่อให้การดำเนินงานซ่อมหนังสือเป็นสัดส่วน ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้ใช้บริการ และได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) เพื่อตรวจจับควันกรณีที่เกิดไฟไหม้ภายในอาคารศูนย์วิทยบริการฯ จำนวน 20 เครื่อง และได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเพิ่มเติมภายในศูนย์วิทยบริการฯ จำนวน 5 เครื่อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก และตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยในการประหยัดพลังงาน
            ปัจจุบันศูนย์วิทยบริการฯ มีจำนวนทรัพยากรสารนิเทศ แยกตามประเภทดังนี้ หนังสือภาษาไทย 41,766  เล่ม  ภาษาต่างประเทศ  14,866  เล่ม รวม  56,632 เล่ม วารสารภาษาไทย 525 ชื่อเรื่อง ภาษาต่างประเทศ 178  ชื่อเรื่อง รวม  703  ชื่อเรื่อง หนังสือพิมพ์ จำนวน  5  ชื่อเรื่อง สื่อโสตทัศน์ จำนวน  3,897 รายการ ฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวน 4 ฐาน (ข้อมูล ณ วันที่  1 สิงหาคม 2561)