objective

1. เพื่อเป็นศูนย์รวมทางวิชาการ โดยการจัดหา จัดเก็บและบริการสารสนเทศ ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

2. เพื่อเป็นแหล่งบริการ การศึกษาค้นคว้าสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น

3. เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสนับสนุนการเรียนการสอน และการทำวิจัยสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

4. เพื่อส่งเสริมการอ่านที่ให้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์แก่นักศึกษา ตลอดจนเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม