งานบริการห้องสมุดศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์

งานบริการห้องสมุดศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ ได้แก่

        1. งานบริการยืม - คืน หนังสือ                     

        2. งานบริการวารสาร
        3. งานบริการยืม - คืน และสืบค้นวิทยานิพนธ์               

        4. งานบริการหนังสือพิมพ์
        5. งานบริการค้นคว้าข้อมูล              

        6. บริการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อสืบค้นฐานข้อมูล
       

        - ระบบการจัดหนังสือบนชั้น : หนังสือภาษาไทยและต่างประเทศจัดรวมในหมวดหมู่เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการค้นหาหนังสือที่มีเนื้อหาเหมือนกัน
        - หาหนังสือไม่พบติดต่อบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ชั้น 8
        - บริการช่วยค้นข้อมูลเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอน กรอกข้อมูลใน "แบบช่วยค้นคว้าข้อมูล" โดยโหลดจากเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการและหอสมุดที่ http://library.christian.ac.th และติดต่อเจ้าหน้าที่ เคาน์เตอร์ชั้น 8 หรือติดต่อที่บรรณารักษ์โดยตรง ทาง email : Thanyarat7849@gmail.com
        - มีบรรณารักษ์มาประจำทุกวันเสาร์

               

                               

                    นางธัญญรัตน์ หวานแท้                            นางอุษา ขาวมานิตย์