ห้องสมุดภายในประเทศไทย

ลำดับ รายชื่อ ลำดับ รายชื่อ
1 ศูนย์บรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 28 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 29 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 30 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4 สถาบันวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 31 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5 สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 32 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6 สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 33 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
7 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 34 ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
8 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 35 ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
9 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี 36 ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
10 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 37 ห้องสมุดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
11 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ 38 ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 39 ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 สำนักห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 40 ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 41 ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 42 ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 43 ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 44 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 สำนักหอสมุดกลางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 45 ห้องสมุดคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 46 ห้องสมุดธรรมะ
20 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยสยาม 47 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
21 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 48 ห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ Asian Insitute of Technology
22 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 49 ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23 ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 50 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
24 ห้องสมุดศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 51 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
25 หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    
26 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
27 หอสมุดสาขาวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร