วารสารคณะพยาบาลศาสตร์
ลำดับ รายชื่อวารสาร ลำดับ รายชื่อวารสาร
วารสารที่มหาวิทยาลัยบอกรับ
1 กองการพยาบาล 7 พยาบาลสาธารณสุข
2 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 8 พยาบาลสภากาชาดไทย
3 การพยาบาลและสุขภาพ 9 พยาบาลสาร
4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 10 รามาธิบดีพยาบาลสาร
5 พยาบาล 11 สภาการพยาบาล
6 พยาบาลทหารบก    
วารสารอื่นๆ
1 เภสัชศาสตร์อีสาน, วารสาร (ออนไลน์) 26 สาธารณสุข, วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์)
2 โลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต (ออนไลน์) 27 สาธารณสุขและการพัฒนา, วารสาร (ออนไลน์)
3 การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, วารสาร (ออนไลน์) 28 SIRIRAJ MEDICAL JOURNAL (ออนไลน์)
4 พยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, วารสาร (ออนไลน์) 29 วชิรเวชสาร (ออนไลน์)
5 วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ,วารสาร (ออนไลน์) 30 สงขลานครินทร์เวชสาร (ออนไลน์)
6 คณะพยาบาลศาสตร์, ข่าวสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ออนไลน์) 31 กุมารเวชศาสตร์ (ออนไลน์)
7 เชียงใหม่เวชสาร (ออนไลน์) 32 เกื้อการุณย์, วารสาร (ออนไลน์)
8 ธรรมศาสตร์เวชสาร (ออนไลน์) 33 พยาบาลตำรวจ, วารสาร (ออนไลน์)
9 พุทธชินราชเวชสาร (ออนไลน์) 34 พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ออนไลน์)
10 วารสารจุฬาอายุศาสตร์ (ออนไลน์) 35 พยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,วารสาร (ออนไลน์)
11 วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม (ออนไลน์) 36 พยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ออนไลน์)
12 เวชสารแพทย์ทหารบก (ออนไลน์) 37 รามาธิบดีพยาบาลสาร (ออนไลน์)
13 ศรีนครินทร์เวชสาร (ออนไลน์) 38 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ,วารสาร (ออนไลน์)
14 THAI JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY (ออนไลน์) 39 สภาการพยาบาล,วารสาร (ออนไลน์)
15 พยาบาลทหารบก, วารสาร (ออนไลน์) 40 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ออนไลน์)
16 พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ,วารสาร (ออนไลน์) 41 พฤติกรรมศาสตร์ (ออนไลน์)
17 พยาบาลสงขลานครินทร์,วารสาร (ออนไลน์) 42 พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, วารสาร (ออนไลน์)
18 จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต,วารสาร (ออนไลน์) 43 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย (ออนไลน์)
19 จิตวิทยาคลินิก,วารสาร (ออนไลน์) 44 พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, วารสาร(ออนไลน์)
20 วารสารสุขภาพจิตประชากรและสังคม (ออนไลน์) 45 พยาบาลสาธารณสุข,วารสาร (ออนไลน์)
21 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย (ออนไลน์) 46 สาธารณสุขศาสตร์,วารสารมหิดล (ออนไลน์)
22 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, วารสาร (ออนไลน์) 47 เทคนิคการแพทย์เชียงใหม่, วารสาร (ออนไลน์)
23 วิจัยระบบสาธารณสุข,วารสาร (ออนไลน์) 48 วารสารวิทยาลัยพระบรมราชชนนี นครราชสีมา
24 วิจัยสาธารณสุขศาสตร์, วารสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ออนไลน์) 49 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
25 วิชาการสาธารณสุข, วารสาร (ออนไลน์) 50 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน