วารสารคณะพยาบาลออนไลน์

    เภสัชศาสตร์อีสาน, วารสาร (ออนไลน์)

    โลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต (ออนไลน์)

    การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, วารสาร (ออนไลน์)

    พยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, วารสาร (ออนไลน์)

    วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ,วารสาร (ออนไลน์)

    คณะพยาบาลศาสตร์, ข่าวสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ออนไลน์)

    เชียงใหม่เวชสาร (ออนไลน์)

    ธรรมศาสตร์เวชสาร (ออนไลน์)

    พุทธชินราชเวชสาร (ออนไลน์)

    วารสารจุฬาอายุศาสตร์ (ออนไลน์)

    วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม (ออนไลน์)

    เวชสารแพทย์ทหารบก (ออนไลน์)

    ศรีนครินทร์เวชสาร (ออนไลน์)

    THAI JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY (ออนไลน์)

    พยาบาลทหารบก, วารสาร (ออนไลน์)

    พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ,วารสาร (ออนไลน์)

    พยาบาลสงขลานครินทร์,วารสาร (ออนไลน์)

    จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต,วารสาร (ออนไลน์)

    จิตวิทยาคลินิก,วารสาร (ออนไลน์)

    วารสารสุขภาพจิตประชากรและสังคม (ออนไลน์)

    วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย (ออนไลน์)

    การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, วารสาร (ออนไลน์)

    วิจัยระบบสาธารณสุข,วารสาร (ออนไลน์)

    วิจัยสาธารณสุขศาสตร์, วารสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ออนไลน์)

    วิชาการสาธารณสุข, วารสาร (ออนไลน์)

    สาธารณสุข, วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์)

    สาธารณสุขและการพัฒนา, วารสาร (ออนไลน์)

    SIRIRAJ MEDICAL JOURNAL (ออนไลน์)

    วชิรเวชสาร (ออนไลน์)

    สงขลานครินทร์เวชสาร (ออนไลน์)

    กุมารเวชศาสตร์ (ออนไลน์)

    เกื้อการุณย์, วารสาร (ออนไลน์)

    พยาบาลตำรวจ, วารสาร (ออนไลน์)

    พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ออนไลน์)

    พยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,วารสาร (ออนไลน์)

    พยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ออนไลน์)

    รามาธิบดีพยาบาลสาร (ออนไลน์)

    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ,วารสาร (ออนไลน์)

    สภาการพยาบาล,วารสาร (ออนไลน์)

    การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ออนไลน์)

    พฤติกรรมศาสตร์ (ออนไลน์)

    พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, วารสาร (ออนไลน์)

    วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย (ออนไลน์)

    พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, วารสาร(ออนไลน์)

    พยาบาลสาธารณสุข,วารสาร (ออนไลน์)

    สาธารณสุขศาสตร์,วารสารมหิดล (ออนไลน์)

    เทคนิคการแพทย์เชียงใหม่, วารสาร (ออนไลน์)

    วารสารวิทยาลัยพระบรมราชชนนี นครราชสีมา

    วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน