วารสารกายภาพบำบัดออนไลน์

    วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

   JOSPT - Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy

   สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

   VAJIRA MEDICAL JOURNAL (วชิรเวชสาร)

 

 

  

วารสารจิตวิทยาออนไลน์

     International Journal of Psychology and Counselling
     วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
     วารสารพฤติกรรมศาสตร์
      International Journal of Behavioral Science
      วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
      วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
      International Journal of Behavioral Science (IJBS) 
      วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  มศว. 
      วารสารการบริหารและพัฒนา 
      วารสารนักบริหาร 
      วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
      วารสารประชากร 
      วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
     วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์: ระบบพฤติกรรมไทย