วารสารคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ลำดับ รายชื่อวารสาร
1 วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
2 JOSPT - Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy
3 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
4 VAJIRA MEDICAL JOURNAL (วชิรเวชสาร)
5 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
6 วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว.
7 วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ
8 วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนา  ม.ทักษิณ
9 วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
10 วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ม. มหิดล
11 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
12 วารสารรังสีเทคนิค  สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
13 วารสารเทคนิคการแพทย์  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
14 วารสารสมาคมรังสีรักษาแห่งประเทศไทย (Journal of Thai Association on Radiation Oncology)
15 วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ม.สยาม
16 วารสารสุขภาพอาหารและเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
17 วารสารอาหารและยา
18 วารสารโภชนบำบัด สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
19 วารสารกายภาพบำบัด (สมาคมกายภาพ)
20 วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (มข)