มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ชุมชนนักสืบค้น รอบรู้อาเซียนสืบค้นหนังสือ/วารสาร  กรุงเทพเมืองหนังสือโลก

 

Member Login : Renew

 

Ask A Librarian | Register

"Welcome to Learning Resource Center and Library"

            

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด เชิญชวนเข้าร่วม การประชุมวิชาการ เรื่อง  “การพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับบรรณารักษ์” วันจันทร์ที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 08.00 – 16.30  น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ

   เอกสารโครงการ >> 1. ชื่อโครงการ      2. จดหมายเชิญ     3. กำหนดการ     4. แบบตอบรับการเข้าร่วม

 

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด เปิดบริการ เวลา 08.00 น.-17.00 น. ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม และ 1-2 กันยายน 2559 เนื่องจากช่วงปิดภาคการศึกษา

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด ปิดบริการ วันที่ 12, 14 และ 21 สิงหาคม 2559 เนื่องในวันแม่แห่งชาติและช่วงปิดภาคการศึกษา

ขอเชิญ ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ ได้แก่ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ก่อนเผยแพร่ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ โดยใช้ผ่านอีเมล์ @christian.ac.th เท่านั้น สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมจากเว็บไซต์
http://plag.grad.chula.ac.th/ หรือ เข้าผ่านเมนูโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ หน้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด http://library.christian.ac.th/

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด เชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาทุกท่าน ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานห้องสมุด

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด เชิญชวนอาจารย์ทุกท่านใช้งานโปแกรม Turnitin โปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการที่เป็นสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ผ่าน URL : http://turnitin.com/

คลิกเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด....

..............................................................................................................................................................

ภาพโครงการอบรม เรื่อง “การสร้างความพึงพอใจในงานบริการห้องสมุด”

ทำเนียบนามโครงการอบรม เรื่อง “การสร้างความพึงพอใจในงานบริการห้องสมุด”

 

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด....

 

...........................................................................................