มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน กรุงเทพเมืองหนังสือโลก สืบค้นหนังสือ/วารสาร ชุมชนนักสืบค้น รอบรู้อาเซียน  

 

Member Login : Renew

 

Ask A Librarian | Register

"Welcome to Learning Resource Center and Library"

            

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด เปิดบริการ ถึงเวลา 22.00 น. ระหว่างวันที่ 18-21 และ 24-28 เมษายน 2560

ขอเชิญ ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ ได้แก่ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ก่อนเผยแพร่ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ โดยใช้ผ่านอีเมล์ @christian.ac.th เท่านั้น สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมจากเว็บไซต์
http://plag.grad.chula.ac.th/ หรือ เข้าผ่านเมนูโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ หน้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด http://library.christian.ac.th/

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด เชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาทุกท่าน ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานห้องสมุด

 

คลิกเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด....

..............................................................................................................................................................

ภาพกิจกรรมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลสำหรับอาจารย์ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559

ภาพโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

ภาพการประชุมวิชาการ เรื่อง  “การพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับบรรณารักษ์”
ภาพโครงการอบรม เรื่อง “การสร้างความพึงพอใจในงานบริการห้องสมุด”

 

 

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด....

 

...........................................................................................