มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน กรุงเทพเมืองหนังสือโลกสืบค้นหนังสือ/วารสาร ชุมชนนักสืบค้น รอบรู้อาเซียน  

 

Member Login : Renew

 

Ask A Librarian | Register

"Welcome to Learning Resource Center and Library"

            

เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการ เรื่อง  “การพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับบรรณารักษ์” วันจันทร์ที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2559 :
            1) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับบรรณารักษณ์ยุคดิจิตอล
            2) Web Search engine
            3) เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ
            4) คุณสมบัติที่ดีสำหรับนักสืบค้นสารสนเทศ
            5) การพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับบรรณารักษ์
            6) ทำเนียบนาม

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด เปิดบริการถึงเวลา 22.00 น. ระหว่างวันที่ 10-14 และ 17-21 ตุลาคม 2559 ขอเชิญ อาจารย์ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าใช้บริการในวันและเวลา ดังกล่าว

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด ปิดบริการวันที่ 23 ตุลาคม 2559 เนื่องในวันปิยมหาราช

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด ขอเชิญนักศึกษาใหม่ (ชั้นปีที่ 1) เข้ารับการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด โดยลงทะเบียนออนไลน์ บนเว็บไซต์ของศูนย์วิทยบริการและหอสมุด ที่ http://library.christian.ac.th/train/index.html
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

ขอเชิญ ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ ได้แก่ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ก่อนเผยแพร่ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ โดยใช้ผ่านอีเมล์ @christian.ac.th เท่านั้น สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมจากเว็บไซต์
http://plag.grad.chula.ac.th/ หรือ เข้าผ่านเมนูโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ หน้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด http://library.christian.ac.th/

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด เชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาทุกท่าน ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานห้องสมุด

 

คลิกเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด....

..............................................................................................................................................................

ภาพการประชุมวิชาการ เรื่อง  “การพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับบรรณารักษ์”
ภาพโครงการอบรม เรื่อง “การสร้างความพึงพอใจในงานบริการห้องสมุด”

 

 

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด....

 

...........................................................................................